MIĘDZYNARODOWE STUDIA POLSKIE I STOPNIA (licencjat)

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Międzynarodowe studia polskie I stopnia (licencjat) to studia poświęcone kulturze polskiej widzianej w kontekście kultur regionów europejskich i pozaeuropejskich. Ujęcie konfrontatywne (Polska a regiony) jest łączone z ujęciem integracyjnym (Polska w regionach). Kontekst regionalny obejmuje różnorodne kultury narodowe, lokalne (np. kultura japońska), ponadlokalne (np. kultura środkowoeuropejska, dalekowschodnia) i transgraniczne (np. kultura śląska).
Studia przygotowują do czynnego uczestnictwa w komunikacji międzynarodowej i międzykulturowej. Oferują wiedzę o wielorakim usytuowaniu Polski w świecie, dają narzędzia do analizy innych obszarów kulturowych, pomagają zrozumieć wieloaspektowe oblicze kultury współczesnego świata.
Na kierunku student podejmuje studia w ramach programu: studia polskie i wybiera dwa dodatkowe programy poświęcone kulturom regionów. W ofercie tegorocznej są następujące programy regionalne: środkowoeuropejski, śródziemnomorski, wschodniosłowiański, bałtycki, dalekowschodni. Istnieje możliwość studiowania kultur lokalnych i narodowych: węgierska, gruzińska, chińska, japońska oraz kultury śląskiej. Szeroki zestaw zajęć monograficznych daje możliwości integracji zdobywanej wiedzy, wskazując relacje i powiązania pomiędzy kulturami.

Stając się ekspertem do spraw relacji interkulturowych i transgranicznych kultury polskiej, student przygotowuje się jednocześnie do aktywności zawodowej, która umożliwi wykorzystanie nabytej wiedzy w ramach trzech specjalności:

1) Kultura i komunikacja w biznesie. Student poznaje funkcjonalną odmianę języka stosowaną w biznesie. Zdobywa wiedzę o kulturze, która jest przestrzenią aktywności biznesowej, o etykiecie biznesowej, zasadach savoir-vivre’u, o protokole i negocjacjach. Poznaje zasady budowania wizerunku firmy. Zapoznaje się także ze specyficznymi zasadami i regułami języka i etykiety biznesowej, które są uzależnione od kultur lokalnych, stając się ekspertem w zakresie skutecznej i fortunnej komunikacji międzykulturowej prowadzonej w sferze biznesu. Może być zatrudniony w biurach firm, instytucji i korporacji prowadzących międzynarodową działalność biznesową lub doradzających w takiej działalności w sferze marketingu, PR i skutecznej komunikacji. Jest również przygotowany do działalności, w której kultura jest przedmiotem międzynarodowego transferu.

2) Kultura i komunikacja w turystyce. Student zdobywa wiedzę o zasadach organizacji turystycznych wypraw i wycieczek, których celem jest poznawanie obiektów kultury i uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych. Uczy się wykorzystywać nabytą wiedzę o kulturze w sytuacjach praktycznych, ćwiczy umiejętności przekazywania tej wiedzy, sposoby jej transformacji, jak również selekcji i doboru na użytek programu turystycznego. Jest specjalistą w zakresie doradztwa kulturowego i organizacji kulturowych wycieczek po Polsce i po regionach, które były przedmiotem studiów, jak również w trasach ponadlokalnych. Jest przygotowany do pracy w instytucjach promujących lokalną i międzynarodową turystykę kulturową.

3) Kultura i komunikacja w dyplomacji. Student zdobywa wiedzę z zakresu funkcjonowania służb dyplomatycznych odpowiedzialnych za międzynarodową wymianę kulturalną i promocję kultury. Poznaje protokół dyplomatyczny i zasady obowiązujące w komunikacji dyplomatycznej. Ćwiczy umiejętności stosowania strategii prezentacyjnych, mediacyjnych i negocjacyjnych. Uzupełnia wiedzę o organizacji służby dyplomatycznej, prawa dyplomatycznego i konsularnego, o polityce zagranicznej Polski i UE. Przygotowanie zawodowe połączone z wiedzą o kulturze Polski i wybranych regionów sprawia, że staje się ekspertem do spraw kultury mogącym doradzać w instytucjach dyplomatycznych i/lub prowadzących kulturalną wymianę i współpracę międzynarodową, jak również współtworzyć politykę w tym zakresie.

W ramach specjalności studenci odbywają atrakcyjne praktyki w instytucjach, które prowadzą działalność związaną z daną specjalnością. W czasie studiów studenci mogą korzystać z wyjazdów na staże, stypendia i praktyki zagraniczne oferowane przez programy europejskie.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent Międzynarodowych studiów polskich może być zatrudniony w firmach, instytucjach i agencjach, w których kultura jest przedmiotem międzynarodowego transferu i stanowi ofertę w ramach prowadzonych usług (np. biura prowadzące turystykę kulturalną, instytucje organizujące wydarzenia kulturalne, wyspecjalizowane działy w placówkach dyplomatycznych i kulturalnych, urzędach i samorządach, media). Znajdzie również pracę jako ekspert i doradca w tych sferach działalności i współpracy międzynarodowej, gdzie pożądana jest znajomość kultur, aby skutecznie prowadzić promocje, negocjacje i porozumienie z partnerami zagranicznymi. Są to więc instytucje prowadzące międzynarodową działalność biznesową, dyplomacja i wyspecjalizowane w tym celu agencje doradcze. Jest także przygotowany do pracy w instytucjach promujących lokalną i międzynarodową turystykę kulturową

Opisy modułów

Plany studiów

Accessibility