Projekt pt. „Niemiecko-polskie ogólnojęzykowe podobieństwa leksykalne we współczesnym śląskim etnolekcie mówionym”

Międzynarodowy projekt pt. „Niemiecko-polskie ogólnojęzykowe podobieństwa leksykalne we współczesnym śląskim etnolekcie mówionym” ma na celu m.in. ustalenie stopnia udziału germanizmów w obecnie używanej śląszczyźnie. Szeroko zakrojone w ramach grantu badania ankietowe posłużą wymiernemu opisowi naukowemu zasobu leksykalnego śląskiego etnolektu mówionego, zwłaszcza w zakresie niemiecko-polskich podobieństw wyrazowych.

Przedsięwzięcie jest realizowane na mocy umowy międzyuniwersyteckiej przez Uniwersytet im. Carla von Ossietzkiego w Oldenburgu (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg) i Uniwersytet Śląski w Katowicach. Kierownikiem projektu jest prof. dr Gerd Hentschel z Instytutu Slawistyki Uniwersytetu im. Carla von Ossietzkiego w Oldenburgu, a polskim koordynatorem została prof. dr hab. Jolanta Tambor z Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego, jej zastępcą dr Joanna Przyklenk – adiunkt w Zakładzie Historii Języka Polskiego IJP. Badania będą prowadzone przez młodych pracowników Instytutu Języka Polskiego, Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich, Szkoły Języka i Kultury Polskiej oraz studentów Wydziału Filologicznego.

Przedsięwzięcie badawcze zarejestrowane pod numerem ZMV│2-2517DK0622 dotuje Federalny Urząd Administracyjny (Niemcy) w ramach finansowania z budżetu federalnego na lata 2017–2019. Działania projektowe koordynowane przez prof. dr hab. Jolantę Tambor zaplanowano w ramach obowiązującej umowy od sierpnia 2017 roku do grudnia 2019 roku.

 

Accessibility