Mgr Zoriana Czajkowska

 

Doktorantka w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Pracę magisterską na temat: Lwów. Mozaika wspomnień (Makuszyński – Wittlin – Lem – Zagajewski) napisała pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Krzysztofa Kłosińskiego. Współpracowała ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ. Przewodnicząca Koła Naukowego „Wieża Babel” (2012-2013). Uczestniczka kilkunastu konferencji naukowych i autorka kilku artykułów. Jej zainteresowania naukowe związane są z problematyką lwowską w różnojęzycznych literaturach, recepcją literatury polskiej na świecie (przede wszystkim na Ukrainie), przekładem tekstów specjalistycznych oraz nauczaniem języka polskiego jako obcego. Przygotowuje rozprawę doktorską o obrazie Lwowa w twórczości współczesnych pisarzy polskich, ukraińskich i rosyjskich.

Ważniejsze publikacje:

Ukraińskie adaptacje poezji Herberta, [w:] Adaptacje I. Język – Literatura – Sztuka, W. Hajduk-Gawron, A. Madeja, Katowice 2013

Światowość Schulza, [w:] Literatura polska w świecie. T. 5: Mapowanie, opisy, interpretacje, red. R. Cudak, Katowice 2014

Lwów w adaptacjach polskich i ukraińskich. Na wybranych przykładach, „Kremenecki Komparatyvni Studiji” 2015, nr 5 (1), Krzemieniec (Ukraina)

Edukacja literacka w szkołach polskich na Ukrainie – stan obecny i perspektywy na przyszłość, [w:] Język polski i polonistyka w Europie Wschodniej: przeszłość i współczesność, red. I. Bundza, J. Kowalewski, A. Krawczuk, O. Sływyński, Kijów (Ukraina) 2015

Nauczanie języka polskiego w polskich szkołach sobotnio-niedzielnych na Ukrainie – stan obecny, [w:] Nauczanie języka polskiego jako obcego. Tradycje i innowacje, red. W. Próchniak, M. Smoleń-Wawrzusiszyn, A. Majewska-Wójcik, J. Klimek-Grądzka, Lublin 2016

Accessibility