Dr Marcin Maciołek

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich, wcześniej pracownik Instytutu Języka Polskiego UŚ.

Członek redakcji „Postscriptum Polonistycznego” (od 2012 roku). Jego zainteresowania badawcze dotyczą rozwoju zasobu leksykalnego polszczyzny współczesnej i  historycznej, wpływu techniki na rozwój języka, historii i  gramatyki historycznej języka polskiego oraz glottodydaktyki polonistycznej. Prowadzi zajęcia z  przedmiotów językoznawczych na międzynarodowych studiach polskich, filologii polskiej oraz Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i  Języka Polskiego jako Obcego w  Katowicach. Gościnnie wykładał również na uniwersytetach i  w  ośrodkach zagranicznych m.in. w  Austrii (we Wiedniu), Belgii (w Leuven), Irlandii (w  Dublinie), Niemczech (w  Berlinie, Lipsku, Kolonii), Rosji (w Moskwie), we Włoszech (w Rzymie), a także na Białorusi (w Mińsku), Łotwie (w Rydze i Dyneburgu), Ukrainie (we Lwowie) i  na Węgrzech (w  Debreczynie). W 2010 roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej otrzymał od JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego Nagrodę Zespołową I stopnia za działalność dydaktyczną i organizacyjną. W 2016 roku został uhonorowany Złotą Odznaką „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego.

 

Ważniejsze publikacje:

Tęczowa gramatyka języka polskiego w tabelach / Rainbow Grammar of Polish in Tables / Bunte Grammatik des Polnischen in Tabellen, Katowice 2016 [wydanie II – nowe]

Na tropach form i znaczeń słów, Katowice 2015

Kształtowanie się nazw owadów w języku polskim. Procesy nominacyjne a językowy obraz świata, Katowice 2013

Głoski polskie. Przewodnik fonetyczny dla cudzoziemców i nauczycieli uczących języka polskiego jako obcego, Katowice 2012 (współautorstwo: Jolanta Tambor)) [wydanie II, uzupełnione, z uwzględnieniem wymowy zapożyczeń – Katowice 2014]

Ruch w języku – język w ruchu, Katowice 2012 (red.)

Granice w języku – język w granicach, Katowice 2014 (red.)

Problemy (cudzoziemców i lektorów języka polskiego) z wymową liczebników. „Postscriptum Polonistyczne” 2015, nr 2 (Perspektywy glottodydaktyczne. Red. nru A. Achtelik, A. Madeja)

Przejawy tendencji do ekonomiczności środków językowych w zakresie wymowy i podsystemu fonologicznego. W: Linguarum Silva. T. 4. W kręgu zagadnień języka i tekstu. Red. B. Mitrenga, Katowice 2015

Nazwy larw owadów – etymologia i rozwój w języku polskim. W: Granice w języku – język w granicach. Red. K. Lisczyk-Kubina, M. Maciołek, Katowice 2014

Adaptacja terminów informatycznych w języku ogólnym i stylu artystycznym. W: Adaptacje I. Język – literatura – sztuka. Red. W. Hajduk-Gawron, A. Madeja, Katowice 2013

Accessibility