NAUCZANIE POLONISTYCZNE WŚRÓD CUDZOZIEMCÓW

Plan studiów specjalności: Nauczanie polonistyczne wśród cudzoziemców

Opisy modułów

Jednym z przejawów globalizacji we współczesnym świecie jest wzmożona migracja ludności. Z perspektywy polskiej jest to ruch dwustronny. Polacy całymi rodzinami wyjeżdżają w celach zarobkowych za granicę, do Polski coraz chętniej przyjeżdżają cudzoziemcy – studenci, biznesmeni, fachowcy posiadający atrakcyjny w Polsce zawód, osoby poszukujące pracy na rynku polskim. Efektem tego jest zapotrzebowanie na nauczyciela języka polskiego, który w sposób kompetentny mógłby prowadzić nauczanie języka i kultury polskiej cudzoziemców w kraju i za granicą (lektor języka polskiego) oraz w środowiskach polonijnych (nauczyciel polonijny). Lektor języka polskiego w zasadzie jest już wyspecjalizowanym zawodem. Kształtuje się obecnie sylwetka nauczyciela języka polskiego o specjalnych kwalifikacjach potrzebnych do pracy z dziećmi polskimi mieszkającymi już od urodzenia poza granicami Polski (język polski jako drugi), jak również z dziećmi, które wraz z rodzicami przybywają do innego kraju i w takiej sytuacji kontynuują edukację językową i edukację w języku polskim. Otwiera się także szkolne nauczanie w kraju dzieci cudzoziemców, którzy osiedlili się w Polsce i dzieci polskich reemigrantów, którzy po latach pracy poza Polską wracają do rodzinnego kraju. Ukształtowała się już glottodydaktyka polonistyczna, której przedmiotem naukowego zainteresowania jest nauczanie języka polskiego jako obcego/innego/kolejnego/odziedziczonego.

            Specjalność „Nauczanie polonistyczne wśród cudzoziemców” wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniom edukacyjnym, jakie stwarza zainteresowanie językiem i kulturą polską wśród cudzoziemców, jak również wszelkiego typu ruchy migracyjne. Umożliwia nabycie kompetencji nauczania języka polskiego jako drugiego/obcego/innego. Przygotowuje do edukacji polonistycznej dzieci w różnorodnych sytuacjach poza granicami Polski (tradycyjna emigracja, gdzie język polski jest językiem dziedziczonym lub drugim i emigracja zarobkowa, gdzie język polski jest językiem rodzimym, aczkolwiek niekontynuowanym). Umożliwia również edukację dzieci reemigrantów powracających do kraju, jak również dzieci cudzoziemców osiadających w Polsce.  

            Absolwent kierunku Filologia polska – studiów stacjonarnych drugiego stopnia o specjalności „Nauczanie polonistyczne wśród cudzoziemców” może pracować jako lektor języka polskiego zarówno w Polsce, jak również poza granicami kraju w ośrodkach uniwersyteckich, polonijnych i ambasadzkich. Posiada również kompetencje i podstawową praktykę w zakresie nauczania dzieci i młodzieży polonijnej w szkołach podstawowych w Polsce i zagranicą.  

            Specjalność jest realizowana na kierunku: filologia polska II stopnia w Uniwersytecie Śląskim. Zajęcia prowadzą pracownicy Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców, Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich, Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, poloniści z Instytutu Języka Polskiego i Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej. Są to wybitni specjaliści z zakresu glottodydaktyki polonistycznej, doświadczeni, wieloletni wykładowcy i lektorzy języka polskiego na zagranicznych uniwersytetach i w szkołach polonijnych, z bogatą praktyką dydaktyczną nabytą w pracy z cudzoziemcami w Uniwersytecie Śląskim.  

 

Accessibility