MIĘDZYNARODOWE STUDIA POLSKIE II STOPNIA (magisterskie)

Charakterystyka kierunku

Międzynarodowe studia polskie to kierunek studiów poświęconych językowi i kulturze polskiej (literatura, sztuki plastyczne, muzyka, film, obyczaje i zachowania, kultura medialna). Zasadniczym przedmiotem studiów są inter- i transnarodowe wymiary tych zjawisk. Ujęcia, dla których ważna jest lokalność, są uzupełniane studiami nad relacjami i stosunkami języka i kultury polskiej z językami i kulturami innych narodów oraz studiami z perspektywy ponadnarodowych wspólnot i regionów. Sferą szczególnego zainteresowania są językowe i kulturowe fenomeny, będące wytworem współczesnych tendencji globalizacyjnych i unifikacyjnych w Europie i w świecie. Studiom na temat Polski w świecie towarzyszy nabywanie ogólniejszej wiedzy o współczesnym świecie jako obszarze kulturowych zróżnicowań i różnorodnych kulturowych transferów. 

Perspektywy zawodowe

Absolwent Międzynarodowych studiów polskich jest ekspertem do spraw komunikacji międzykulturowej. Studia są oferowane tym osobom, które chciałyby podjąć pracę w sektorach działalności kulturalnej i biznesowej, gdzie kultura stanowi przedmiot międzynarodowego transferu, jak również istotny kontekst różnorodnych form komunikowania międzynarodowego i komunikacji międzykulturowej. Absolwent jest także przygotowany do pracy w instytucjach o charakterze międzynarodowym, które zajmują się promocją kultury i wymianą kulturową, w mediach działających w obszarze międzynarodowej informacji kulturowej, w firmach i przedsiębiorstwach podejmujących działalność międzynarodową oraz w instytucjach państwowych i samorządowych, które prowadzą politykę i działania międzynarodowe w sferze kultury. 

Student wybiera jedną z trzech specjalności kształtujących jego kompetencje i przygotowanie zawodowe.

1) Doradztwo kulturowe. Absolwent zna zasady doradztwa i promocji ze szczególnym uwzględnieniem kultury jako przedmiotu wymiany i współpracy międzynarodowej. Jest przygotowany do pracy w instytucjach kulturalnych o charakterze międzynarodowym, które zajmują się transferem i adaptacją kultury. Jest także ekspertem w zakresie przyjętych i stosowanych zasad oraz reguł kulturowych istotnych w komunikowaniu w innych sferach wymiany i współpracy międzynarodowej (biznesowa, polityczna).

2) Publicystyka kulturowa. Absolwent jest przygotowany do uczestnictwa w różnorakich formach komunikowania medialnego (prasa, radio, telewizja, internet) jako dziennikarz międzynarodowy (zagraniczny). Jest specjalistą w dziedzinie publicystycznego przekazywania informacji dotyczącej kultury polskiej (literatura, sztuka, teatr, film, muzyka) w kontekście kultury europejskiej i światowej.

3) Translatoryka. Absolwent ma profesjonalną wiedzę na temat funkcjonalnych odmian języka, terminologii specjalistycznej i właściwych sposobów budowania tekstów specjalistycznych. Zna strategie translatorskie ze szczególnym uwzględnieniem strategii przekładu specjalistycznego, zwłaszcza w zakresie dyskursu naukowego i odmian językowych aktywnie wykorzystywanych we współpracy międzynarodowej (język biznesu, język dyplomacji i protokołu).

W ramach specjalności studenci odbywają atrakcyjne praktyki w instytucjach, które prowadzą działalność związaną z daną specjalnością. W czasie studiów studenci mogą korzystać z wyjazdów na staże, stypendia i praktyki zagraniczne oferowane przez programy europejskie. Mogą również doskonalić znajomość języków obcych na lektoratach.

Opisy modułów

Plany studiów

Accessibility