HISTORIA

Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich to jednostka naukowo-dydaktyczna Wydziału Filologicznego UŚ w Katowicach.

Katedra powstała we wrześniu 2011 r., została zamknięta 30 września 2019 r. Jej kierownikiem był dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak. Katedra korzystała z doświadczeń Pracowni Badań nad Językiem Polskim i Literaturą Polską na Świecie (2004-2011). Współpracowała z innymi jednostkami naukowo-dydaktycznymi Wydziału Filologicznego, m. in. z Instytutem Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Instytutem Języka Polskiego im. prof. Ireny Bajerowej, Instytutem Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Katedrą Literatury Porównawczej, Katedrą Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Katedrą Filologii Klasycznej. Ważną rolę pełniła współpraca ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej, w której niemal wszyscy członkowie Katedry zdobywali doświadczenie glottodydaktyczne.

Katedra miała charakter interdyscyplinarny. Pracownicy zatrudnieni w jednostce to językoznawcy, kulturoznawcy i literaturoznawcy o różnorodnych zainteresowaniach naukowych. Ogniwem zasadniczym badań naukowych i dydaktyki był język i kultura polska w kontekście kultur światowych. Prowadzone zadania badawcze koncentrowały się wokół zagadnień języka i kultury polskiej w świecie, adaptacji w języku i kulturze oraz glottodydaktyki polonistycznej.

Katedra organizowała cykliczne międzynarodowe konferencje „Literatura polska w świecie”, „Adaptacje”, jak również – wraz z Katedrą DJiLP – seminaria poświęcone zagadnieniom dydaktyki i glottodydaktyki polonistycznej.

Katedra opiekowała się kierunkiem: międzynarodowe studia polskie ze specjalnościami: kultura i komunikacja w biznesie, kultura i komunikacja w dyplomacji, kultura i komunikacja w turystyce na studiach I stopnia oraz translatoryka, publicystyka kulturalna, doradztwo kulturowe na studiach II stopnia, jak również specjalnością nauczanie polonistyczne wśród cudzoziemców na filologii polskiej II stopnia. Pracownicy Katedry prowadzili zajęcia na kierunkach: międzynarodowe studia polskie, filologia polska, komunikacja promocyjna i kryzysowa, jak również na kursach przygotowawczych dla kandydatów pochodzenia polskiego na studia w Polsce, na Studiach Podyplomowych Nauczania Języka i Kultury Polskiej jako Obcych prowadzonych przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej oraz na Akademii Dyplomacji. 

Katedra współpracowała z wieloma zagranicznymi jednostkami naukowo-badawczymi. Nawiązała również współpracę z kilkoma szkołami ponadgimnazjalnymi.    

Skład osobowy Katedry
 
Pracownicy etatowi:
dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak – kierownik Katedry
prof. dr hab. Małgorzata Kita
dr Katarzyna Frukacz
dr Wioletta Hajduk-Gawron
dr Marcin Maciołek
dr Agnieszka Tambor
dr Zoriana Czajkowska
 
Doktorantki:
mgr Maria Belonogova
 
mgr Adriana Loiodice
 
Sekretariat:
mgr Joanna Raś

 

 

Accessibility