Pracownicy

Przyjazd na Uniwersytet Śląski

Wyjazd za granicę

Szanowni Państwo, zapraszamy na Uniwersytet Śląski. Nasi studenci chętnie wysłuchają Państwa wykładów. Państwa wykłady i seminaria wzbogacą ofertę programu studiów i wiedzę studentów. Dzięki wymianie doświadczeń i pomysłów będą stanowić możliwość nowego spojrzenia na treści nauczania także dla wykładowców naszej uczelni, którzy Państwa przyjmą na Uniwersytecie Śląskim. Szanowni Państwo, zachęcamy do skorzystania z możliwości wyjazdu zagranicznego do jednej z uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus+ w celach dydaktycznych lub szkoleniowych. Wyjazd pozwala nawiązać nowe kontakty, poszerzyć grono odbiorców proponowanych treści edukacyjnych, daje szansę rozwoju i zyskiwania nowych doświadczeń.
Proszę do nas napisać mail o swoim przyjeździe: szkola@us.edu.pl – chętnie pomożemy w skontaktowaniu Państwa z opiekunami odpowiednich kierunków studiów, koordynatorami instytutów i katedr, którzy uzgodnią z Państwem harmonogram pobytu w Uniwersytecie Śląskim. Proszę złożyć ofertę programową u koordynatora w swoim instytucie/katedrze lub u koordynatora wydziałowego. Decyzje o wyjeździe zostaną podjęte w uzgodnieniu z uczelnią przyjmującą z uwzględnieniem jej zapotrzebowania.
Rekrutacja na wyjazdy pracowników w bieżącym roku akademickim odbywa się w sposób ciągły.
Proszę przesłać wypełniony Teaching agreement lub Staff mobility agreement for training do odpowiedniego koordynatora w Uniwersytecie Śląskim, by uzyskać jego akceptację i podpis na przesłanym dokumencie. Po akceptacji wyjazdu prosimy wypełnić Teaching agreement lub Staff mobility agreement for training. Przesłać wypełniony dokument do koordynatora z uczelni partnerskiej, by uzyskać jego akceptację i podpis. Dokument może zostać odesłany jako skan. Proszę pamiętać, by oryginał tego dokumentu z podpisami: swoim, koordynatora uczelni partnerskiej i koordynatora wydziałowego w UŚ oddać najpóźniej po powrocie w Biurze Programu Erasmus.

Jeśli pochodzą Państwo z kraju UE i przyjazd jest realizowany w ramach programu K103 do dalszej procedury wyjazdowej przystępują Państwo w swojej jednostce macierzystej. Jeśli są Państwo z uczelni spoza UE i Państwa przyjazd realizowany jest w ramach programu K107, proszę skontaktować się z tą jednostką swojej uczelni, która jest partnerem Uniwersytetu Śląskiego oraz przystąpić do wewnętrznej procedury rekrutacyjnej wedle otrzymanych instrukcji.

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o zaakceptowaniu Państwa kandydatury proszę rozpocząć procedurę wyjazdową oraz zapoznać się z informatorem i instrukcją zamieszczoną na stronie Biura Programu Erasmus UŚ.
Jeśli realizują Państwo swój przyjazd w ramach programu K107, stypendium obejmujące zryczałtowane koszty podróży i pobytu zostanie Państwu wypłacone przez Uniwersytet Śląski. Prosimy o podanie danych osobowych niezbędnych do przygotowania umowy dotyczącej Państwa przyjazdu na Uniwersytet Śląski. Proszę sprawdzić dane, podpisać ją i odesłać skan. Proszę pamiętać, żeby po przyjeździe do Katowic dostarczyć oryginał podpisanej umowy. Prosimy o podanie numeru konta walutowego w euro – stypendium zostanie przekazane przelewem. Prosimy o podanie numeru konta walutowego w euro – stypendium zostanie przekazane przelewem.
Prosimy o wskazanie terminu pobytu w Uniwersytecie Śląskim oraz o informację, czy chcą Państwo skorzystać z noclegu w Hotelu Asystenckim Uniwersytetu Śląskiego.  

Podpisane dokumenty proszę złożyć w Biurze Programu Erasmus. Najpóźniej miesiąc przed planowanym wyjazdem proszę umówić się na podpisanie umowy dotyczącej stypendium i pobytu zagranicznego.

Jeśli na przyjazd do Polski muszą Państwo mieć wizę i potrzebują Państwo zaproszenia, proszę nas o tym poinformować: szkola@us.edu.pl. Proszę pamiętać, by po powrocie przywieźć oryginał podpisanego TA/SMA oraz oryginalnie podpisane i opieczętowanie przez koordynatora z uczelni partnerskiej potwierdzenie pobytu.
Szczegółowe informacje proceduralne można znaleźć na stronie: http://erasmus.us.edu.pl/incoming-staff. Szczegółowe informacje proceduralne można znaleźć na stronach: 

http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-dydaktyczne-sta

http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-szkoleniowe-stt

Accessibility