PUBLIKACJE

2018

Cudak R. (i in.), Nauczanie i promocja języka polskiego w świecie: diagnoza – stan – perspektywy, Katowice 2018, s. 338.
Cudak R., Tambor J., Dlaczego fantastyka naukowa? Inspiracje twórczością Stanisława Lema dla nauczycieli języka polskiego jako obcego/drugiego, [w:] W krajobraz literacko-kulturowy i językowy wpisane… Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Bernadecie Niesporek-Szamburskiej w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej, red. A. Guzy i in., Katowice 2018, s. 185-198.
Cudak R., Tambor J., Szlagiery i covery. Piosenka estradowa jako przedmiot edukacji kulturowej cudzoziemców, [w:] Przestrzenie spotkania. Tom dedykowany Profesor Ewie Jaskółowej w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej, red. K. Jędrych i in., Katowice 2018, s. 343-352.
Cudak R., hasła, [w:] Na wyrywki. 100 cytatów z polskiej poezji i dramatu, które powinien znać także cudzoziemiec, red. R. Cudak, W. Hajduk-Gawron, A. Madeja, Katowice 2018, s. 394.
Cudak R. (red.), Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy, koncepcje, perspektywy. T. 1: Literatura polska i perspektywy nowej humanistyki, Katowice 2018, s. 645.
Cudak R. (red.), Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy, koncepcje, perspektywy. T. 2: Literatura (i kultura) polska w świecie, Katowice 2018, s. 442.
Frukacz K., Reportaż literacki w glottodydaktyce polonistycznej – prolegomena, „Kwartalnik Polonicum” 2018, nr 28/29, s. 3–37.
Frukacz K., Между проектом и гибридом – польский литературный репортаж и культура конвергенции, [w:] Вектор non-fiction в современных литературах Центральной и Юго-Восточной Европы, red. Н.Н. Старикова, Moskwa 2018, 101-120.
Hajduk-Gawron W., Uczniowie cudzoziemscy w polskim systemie edukacyjnym – doświadczenia śląskich szkół z perspektywy osób przyjmowanych i środowiska przyjmującego, „Postscriptum Polonistyczne” 2018, nr 2 (22), s. 187-203.
Hajduk-Gawron W., Sztuka adaptacji w glottodydaktyce polonistycznej, „Kwartalnik Polonicum” 2018, nr 28/29, s. 30-33.
Hajduk-Gawron W., Uczeń z doświadczeniem migracyjnym w szkole polskiej i irlandzkiej, „Języki Obce w Szkole” 2018, nr 28/29, s. 19-25.
Hajduk-Gawron W., hasła, [w:] Na wyrywki. 100 cytatów z polskiej poezji i dramatu, które powinien znać także cudzoziemiec, red. R. Cudak, W. Hajduk-Gawron, A. Madeja, Katowice 2018, s. 398.
Hajduk-Gawron W. (red.), Adaptacje III. Implementacje. Konwergencje. Dziedziczenia, Katowice 2018, s. 235.
Kita M., Czy potrzebna jest „lawendowa lingwistyka”?, [w:] Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy. T. 3: Współczesne aspekty badań nad językiem polskim. Teoria i praktyka, red. M. Maciołek, Katowice 2018, s. 61-72.
Kita M., Lekcja kultury języka prowadzona przez Mistrza, [w:] Strasznie lubię cię, piosenko. Szkice o tekstach Wojciecha Młynarskiego. Tom jubileuszowy dedykowany Profesor Barbrarze Kudrze, red. K. Burska, E. Olejniczak, Łódź 2018, s. 25-52.
Kita M., Dyskurs radiowy, [w:] Język w radiu. Antologia, red. M. Kita, I. Loewe, Katowice 2018, s. 13-52.
Kita M., A. Ziębińska-Witek, W. Chlebda, M. Mrozowski, J. Zając, Panel 1. Portret i autoportret Obcego, Innego, [w:] Obcy. Inny. Propozycje aplikacji pojęciowych, red. M. Karwatowska, R. Litwiński, A. Siwiec, Lublin 2018, s. 13-57.
Kita M. (red.), Język w radiu. Antologia, Katowice 2018, s. 284.
Maciołek M., Obrazki do kształtowania percepcji słuchowej oraz wymowy cudzoziemców uczących się języka polskiego, Katowice 2018, s. 56 + 101 kart.
Maciołek M., Tambor J., Głoski polskie. Przewodnik fonetyczny dla cudzoziemców i nauczycieli uczących języka polskiego jako obcego, Katowice 2018, s. 134.
Maciołek M., W trosce o skuteczne nauczanie gramatyki historycznej języka polskiego, [w:] Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy, red. M. Pastuch, M. Siuciak, Katowice 2018, 559-573.
Maciołek M., Fleksyjne wyrzutki i sentymenty. Polska koniugacja okiem historyka języka, [w:] Полоністика у ХХІ столітті: між локальним і глобальним. Збірник праць з нагоди 190-річчя польської філології у Львівському університеті/ Polonistyka w XXI wieku: między lokalnym a globalnym. Praca zbiorowa z okazji 190-lecia filologii polskiej na Uniwersytecie Lwowskim, red. A. Krawczuk, I. Bundza, Kijów 2018, s. 99-117.
Maciołek M., Kalisz A., „Piosenka jest dobra na wszystko”, czyli o wykorzystaniu utworów słowno-muzycznych na zajęciach z języka polskiego jako obcego, [w:] Полоністика у ХХІ столітті: між локальним і глобальним. Збірник праць з нагоди 190-річчя польської філології у Львівському університеті/ Polonistyka w XXI wieku: między lokalnym a globalnym. Praca zbiorowa z okazji 190-lecia filologii polskiej na Uniwersytecie Lwowskim, red. A. Krawczuk, I. Bundza, Kijów 2018, s. 233-247.
Maciołek M., Graboń K., Podręcznikowa wymowa czyli o ortofonii w podręcznikach i pomocach dydaktycznych do nauki i nauczania języka polskiego jako obcego, [w:] Polonistyka we Lwowie: 200 lat idei. Dzieje podręczników języka polskiego Praca zbiorowa z okazji 200-lecia reskryptu cesarskiego o zapoczątkowaniu filologii polskiej na Uniwersytecie Lwowskim / Полоністика у Львові: 200 років ідеї. Історія підручників з польської мови Збірник праць з нагоди 200-річчя цісарського рескрипту про започаткування польської філології у Львівському університеті, red. A. Krawczuk, V. Kmieć, I. Bundza, M. Zielińska, Kijów 2018, s. 52-62.
Maciołek M., „Etymolog jest równocześnie morfologiem” (Stanisław Rospond), czyli o wyrazie złodziej z punktu widzenia słowotwórstwa historycznego (leksykalistycznego), [w:] Słowotwórstwo apelatywne i onomastyczne. Materiały ósmej konferencji językoznawczej poświęconej pamięci profesora Bogusława Krei, red. E. Badyda, A. Lica, E. Rogowska-Cybulska, Gdańsk 2018, s. 59-71.
Maciołek M. (red.), Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy. T. 3: Współczesne aspekty badań nad językiem polskim. Teoria i praktyka, Katowice 2018, s. 412.
Maciołek M., Sukces czy porażka fonodydaktyki języka polskiego jako obcego? Rozważania na temat książki Michaliny Biernackiej „Znajdź z polskim wspólny język Fonetyka w nauczaniu języka polskiego jako obcego Poradnik metodyczny” (Łódź 2016, 240 s.), „Forum Lingwistyczne” 2018, nr 5, s. 109-123.

 

2017

Cudak R., Reanimacija poljske poezije, „Jezik in Slovstvo” 2017, nr 2-3, s. 37-46.
Cudak R., Tekst literacki jako narzędzie pracy i przedmiot refleksji w nauczaniu języka polskiego jako obcego, [w:] Literatura w dydaktyce i glottodydaktyce polonistycznej, red. W. Hajduk-Gawron, M. Wójcik-Dudek, Katowice 2017 [publ. elektroniczna – nagranie].
Frukacz K., Dziennikarska „uwertura do życia” czy „literacka strawa przyszłości”? Antologie polskiego reportażu – rekonesans, [w:] Antologia literacka. Przemiany, ekspansja i perspektywy gatunku. Seria pierwsza, red. M. Kokoszka, B. Szałasta-Rogowska, Katowice 2017, s. 229-243.
Frukacz K., Typologia zła [rec. B. Darska, Maski zła. (Nie)etyczność postaw i zachowań jako temat współczesnego reportażu polskiego, Olsztyn 2016], „ArtPapier” 2017, nr 6 (318), http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=321&artykul=6020.
Frukacz K., Veni, vidi, vici (?), czyli polskich reporterów zmagania z Rosją [rec. M. Wiszniowska, Zobaczyć – opisać – zrozumieć. Polskie reportaże literackie o rosyjskim imperium, Katowice 2017], „ArtPapier” 2017, nr  24 (336), http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=338&artykul=6541.
Hajduk-Gawron W., Adaptacja tekstów literackich na potrzeby nauczania języka polskiego jako obcego, [w:] Literatura w dydaktyce i glottodydaktyce polonistycznej, red. W. Hajduk-Gawron, M. Wójcik-Dudek, Katowice 2017 [publ. elektroniczna – nagranie].
Hajduk-Gawron W., Madeja A., Smereczniak M., Potrzeby kulturowo-językowe uczestników kursów języka polskiego dla kandydatów na studia w Polsce, [w:] Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV, red. E. Kubicka, M. Berend, M. Rittner, Toruń 2017, s. 431-446.
Kita M., Pozycja odmiany medialnej wśród innych odmian językowych polszczyzny, „Studia Medioznawcze” 2017, nr 1 (68), s. 67-74.
Kita M., Radio i oralność – z perspektywy językoznawczej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2017, nr 1 (39), s. 31-47.
Kita M., Stylowy portret „przegiętej cioty” w pisarstwie Michała Witkowskiego, [w:] Język artystyczny, t. 16: Nowy (?) kanon (?). Wokół Nagrody Literackiej Nike, red. A. Rejter, Katowice 2017, s. 77-102.
Kita M., Kwestionariusz Prousta i jego kontynuacje w wywiadzie, [w:] Współczesne media. Gatunki w mediach. Prace dedykowane Profesor Marii Wojtak, t. 1: Zagadnienia teoretyczne. Gatunki w mediach drukowanych, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin 2017, s. 165-179.
Kita M., Maria Wojtak „na medialnym polu badawczym”. I nie tylko…, [w:] Współczesne media. Gatunki w mediach. Prace dedykowane Profesor Marii Wojtak, t. 1:Zagadnienia teoretyczne. Gatunki w mediach drukowanych, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin 2017, s. 19-26.
Li Yinan, Literatura polska w Chinach, Katowice 2017.
Maciołek M., U źródeł słów, Katowice 2017.
Maciołek M., Promieniowanie K (komputerowe), czyli o oddziaływaniu rzeczywistości informatycznej na polszczyznę, „Postscriptum Polonistyczne” 2017, nr 1, s. 197–211.
Maciołek M., O asymilacji anglicyzmów komputerowych w polszczyźnie raz jeszcze, „Poradnik Językowy” 2017, nr 10, s. 43-58.
Maciołek M., Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Społeczność w języku – język w społeczności” (Katowice, 19 maja 2016), „Forum Lingwistyczne” 2017, nr 4, s. 133-136.
Tambor A., Przemiany bohatera w powojennym kinie polskim – od Supermana do Wonder Woman, „Postscriptum Polonistyczne” 2017, nr 2 (20).
Tambor A., Półka filmowa 2016 (i trochę 2017), „Postscriptum Polonistyczne” 2017, nr 1 (19).
Tambor A., Na nowym Jedwabnym Szlaku, „Gazeta Uniwersytecka” 2017, nr 9, s. 12-13.
Tambor A., Tambor J., VI Światowy Kongres Polonistów: Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy. Badania inter- i transdyscyplinarne, „Postscriptum Polonistyczne” 2017, nr 1 (19).
Zhao Weiting, O chińskiej literaturze poszukiwania korzeni, „Gdańskie Studia Azji Wschodniej” 2017, z. 12, s. 104-110.

 

2016

Buń Z., Nauczanie języka polskiego w polskich szkołach sobotnio-niedzielnych na Ukrainie – stan obecny, [w:] Nauczanie języka polskiego jako obcego, t. 2: Tradycje i innowacje, red. A. Majewska-Wójcik, J. Klimek-Grądzka, Lublin 2016, s. 179-186.
Cudak R. (red.), Literatura polska w świecie, t. 6: Barańczak. Postscriptum, Katowice 2016 [współred. K. Pospiszil].
Cudak R., Wojaczek metafizyczny?, [w:] Wojaczek – przeczytany. Szkice i eseje o twórczości Rafała Wojaczka, red. T. Kunz, A. Poprawa, Kraków 2016, s. 63-77.
Cudak R., Hajduk-Gawron W., Problematyka adaptacji tekstu w edukacji literackiej cudzoziemców, [w:] Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki, red. E. Jaskółowa, D. Krzyżyk, B. Niesporek‑Szamburska, M. Wójcik-Dudek, przy współpr. D. Jagodzińskiej i A. Zok-Smoły, t. 1,  Katowice 2016, s. 603-616.
Frukacz K., „Czymże są nasze niepokoje przy ich niepokojach?”. Historyczne fale emigracji polskiej do Stanów Zjednoczonych w reportażach Małgorzaty Szejnert, [w:] Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Seria druga, red. B. Szałasta-Rogowska, Katowice 2016, s. 273-284.
Frukacz K., Czytaj po polsku. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego, t. 12: Jacek Hugo-Bader, „Maską w stronę wiatru”. Włodzimierz Nowak, „Radiobudzik pani Mohs”, Katowice 2016.
Frukacz K., Polski reportaż literacki w perspektywie międzykulturowej. Z zagadnień recepcji gatunku, „Studia Europea Gnesnensia” 2016, t. 14, s. 101-119.
Frukacz K., Projekt: książka. O agregacyjności reportażu, „Tekstualia” 2016, nr 4(47), s. 123-136.
Frukacz K., W uniwersum konwergencji [rec. K. Kopecka-Piech, Leksykon konwergencji mediów, Kraków 2015], „ArtPapier” 2016, nr 2(290), http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=293&artykul=5350.
Hajduk-Gawron W., Komiksowo o Polsce, literaturze, języku i kulturze nie tylko dla cudzoziemców, [w:] Teksty i preteksty. Edukacyjna przestrzeń obrazu, red. J. Pacuła, Bielsko-Biała 2016, s. 30-37.
Hajduk-Gawron W., Tekst literacki (popularny) w edukacji polonistycznej cudzoziemców na przykładzie adaptacji opowiadania K. Grocholi „Zdążyć przed pierwszą gwiazdką”, [w:] Nauczanie języka polskiego jako obcego, t. 1, red. W. Próchniak, M. Smoleń-Wawrzusiszyn, Lublin 2016, s. 183-191.
Kita M., Coming out w polskiej przestrzeni dyskursywnej, Katowice 2016.
Kita M., Czy „społeczeństwo medialne” żyje w medialnej dobie językowej?, [w:] Język a media. Zjawiska językowe we współczesnych mediach, red. B. Skowronek, E. Horyń, A. Walecka-Rynduch, Kraków 2016, s. 25-37.
Kita M., Estetyzowanie wulgaryzmów, „Stylistyka” 2016, t. 25, s. 349-369.
Kita M., Grzeczność w czasach pokolenia Z. Dlaczego tradycyjna polska grzeczność jest w regresie?, [w:] Dyskurs w aspekcie porównawczym, red. A. Charciarek, A. Zych, Katowice 2016, s. 30-61 [współaut. E. Piłat].
Kita M., „Grzeczność wszystkim należy, lecz każdemu inna”. O wielości odmian grzeczności językowej, „Postscriptum Polonistyczne” 2016, nr 1(17), s. 193-212.
Kita M., Internet: nowe środowisko komunikacyjne, nowe konwencje komunikacyjno-językowe, [w:] Konwencja i kreacja w tekstach kultury, red. M. Karwatowska, R. Litwiński, A. Siwiec, Lublin 2016, s. 117-135.
Kita M., Językoznawcy wobec badań języka w Internecie, „Artes Humanae” 2016, t. 1, s. 111-124.
Kita M. (red.), Język w internecie. Antologia, Katowice 2016 [współred. I. Loewe].
Kita M., Język w internecie. Rozpoznanie stanu wiedzy, [w:] Język w internecie. Antologia, red. M. Kita, I. Loewe, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, , s. 10-56.
Kita M. (red.), Język w telewizji. Antologia, Katowice 2016 [współred. I. Loewe].
Kita M., Language and communication methods of „homo virtualis”, [w:] Languages in V4 countries of contemporary Europe. Language as a means of expression and identity formation, red. E. Čulenová, L. György, Banská Bystrica 2016, s. 70-78.
Kita M., Współczesne poradniki dobrych manier dla młodzieży wobec wulgaryzacji języka, [w:] Szkice o dojrzałości, kulturze i szkole. Prace dedykowane Profesor Halinie Wiśniewskiej, red. M. Karwatowska, L. Tymiakin, Lublin 2016, s. 65-80 [współaut. E. Piłat].
Kita M., Zachowania językowo-komunikacyjne „homo virtualis”, [w:] Jazyky krajin V4 v sucasnej Europie. Jazyk ako prostriedok na vyjadrenie a formovanie identity, red. A. Hut’ková, I. Šuša, Banská Bystrica 2016, s. 122-132.
Szałasta-Rogowska B. (red.), Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Seria druga, Katowice 2016.
Szałasta-Rogowska B., „Miłość, topaz i drozd”, czyli starożytne tajemnice na zajęciach lektoratowych, [w:] Nauczanie języka polskiego jako obcego, t. 1, red. W. Próchniak, M. Smoleń-Wawrzusiszyn, Lublin 2016, s. 193-211.
Szałasta-Rogowska B., Mit rodzi(n)ny w twórczości Marka Kusiby w świetle tomu „Rajskie”, [w:] Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Seria druga, red. B. Szałasta-Rogowska, Katowice 2016, s. 41-59.
Szałasta-Rogowska B., „niebo to sad / złotych owoców / tylko jedno jabłko / wisi skażone” – refleksy idylli w poezji Andrzeja Buszy, [w:] Paryż – Londyn – Monachium – Nowy Jork. Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej, t. 2, red. V. Wejs-Milewska, E. Rogalewska, Białystok 2016, s. 643-659.
Tambor A., Półka filmowa 2015, „Postscriptum Polonistyczne” 2016, nr 1(17), s. 273-285.
Tambor A., Rudzińska A., W Indonezji już mówią po polsku. Uniwersytet Śląski na targach EHEF i na indonezyjskich uniwersytetach, „Postscriptum Polonistyczne” 2016, nr 1(17), s. 305-309.

2015

Buń Z., Edukacja literacka w szkołach polskich na Ukrainie – stan obecny i perspektywy na przyszłość, [w:] Język polski i polonistyka w Europie Wschodniej: przeszłość i współczesność. Praca zbiorowa z okazji dziesięciolecia Katedry Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki, red. I. Bundza, E. Kowalewski, A. Krawczuk, O. Slyvynskij, Kijów 2015, s. 424-433.
Buń Z., Lwów w adaptacjach polskich i ukraińskich. Na wybranych przykładach, „Kremenecki Komparatyvni Studiji” 2015, nr 5(1), Krzemieniec, s. 264-275.
Cudak R., Gatunek literacki i granice. Rozważania pograniczne, [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 5: Gatunek a granice, red. D. Ostaszewska, J. Przyklenk, Katowice 2015, s. 419-426.
Cudak R., Piety. Miniatura interpretacyjna, [w:] Balaghan. Mikroświaty i nanohistorie, red. M. Jochemczyk, M. Kokoszka, B. Mytych-Forajter, Katowice 2015, s. 109-117.
Cudak R., Z perspektywy dydaktyk. Staropolszczyzna dzisiaj, lektury szkolne, glottodydaktyka, literatura dla dzieci i młodzieży [głos w panelu], [w:] Przepisywanie kanonu. Zagadnienia modernizacji języka literatury dawnej [dokument elektroniczny], red. P. Próchniak, Kraków 2015.
Frukacz K., Amerykańskie Nowe Dziennikarstwo po polsku? Transfer poetyk, problemy adaptacyjne, [w:] Adaptacje II. Transfery kulturowe, red. W. Hajduk-Gawron, Katowice 2015, s. 49-61.
Frukacz K., Ćwiczenia pamięci, ćwiczenia zapomnienia [rec. B. Darska, Pamięć codzienności, codzienność pamiętania. Szkice o reportażu polskim XXI wieku, Gdańsk 2014], „ArtPapier” 2015, nr 10(274), http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=224&artykul=4946.
Frukacz K., Mariusza Szczygła gatunkowa niechlujność – o genologicznym statusie książki »Zrób sobie raj«, [w:] Porozmawiajmy o gatunkach – artystycznych i użytkowych, red. E. Bulisz, M. Wojtak, Lublin 2015, s. 165-174.
Frukacz K., Pogranicza reportażu – dawne i nowe, [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 5: Gatunek a granice, red. D. Ostaszewska, J. Przyklenk, Katowice 2015, s. 419-426.
Hajduk-Gawron W. (red.), Adaptacje II. Transfery kulturowe, Katowice 2015.
Kita M., Coming out. Gatunek poza granicami dyskursów, [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 5: Gatunek a granice, red. D. Ostaszewska, J. Przyklenk, Katowice 2015, s. 118-127.
Kita M., Kultura słowa w kulturze mediów, [w:] Człowiek i kultura w komunikacji medialnej, red. M. Karwatowska, R. Litwiński, A. Siwiec, Lublin 2015, s. 55-74.
Kita M., Lingwistyczne zainteresowanie grzecznością w  Polsce, [w:] Język polski i polonistyka w Europie Wschodniej: przeszłość i współczesność. Praca zbiorowa z okazji dziesięciolecia Katedry Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki, red. I. Bundza, E. Kowalewski, A. Krawczuk, O. Slyvynskij, Kijów 2015, s. 517-538 [współaut. E. Piłat].
Kita M., Recenzja, [w:] Edward Polański. Odnowienie doktoratu, red. D. Krzyżyk, Katowice 2015, s. 17-42.
Kita M., The 20th century: the era of media in the development of Polish language [20 век: эра медиа в развитии польского языка], „Media Linguistics. International Scientific Journal” [„Медиалингвистика. Международный Научный Журнал”] 2015, nr 3, s. 24-32.
Kita M., Uwodzicielski urok świeżości. Polska literatura LGBT – z perspektywy językoznawcy,  [w:] Czym kultura polska może uwieść frankofona?, red. A. Zieniewicz, A. Rabczuk, Warszawa 2015, s. 83-99.
Maciołek M., Na tropach form i znaczeń słów, Katowice 2015.
Maciołek M., Problemy (cudzoziemców i lektorów języka polskiego) z wymową liczebników, „Postscriptum Polonistyczne” 2015, nr 2(16), s. 109-124.
Maciołek M., Przejawy tendencji do ekonomiczności środków językowych w zakresie wymowy i podsystemu fonologicznego, [w:] Lingarum Silva, t. 4: W kręgu zagadnień języka i tekstu, red. B. Mitrenga, Katowice 2015, s. 185-207.
Szałasta-Rogowska B., Czytaj po polsku. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego, t. 10: Olga Tokarczuk, „Szafa”, Katowice 2015.
Szałasta-Rogowska B., Majowie i Szymborska, czyli o poszerzaniu perspektyw w nauczaniu języka polskiego jako obcego, [w:] Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego III, red. E. Kubicka, A. Walkiewicz, Toruń 2015, s. 147-161.
Szałasta-Rogowska B., „Wyleczyłam się z człowieczeństwa”, czyli porozmawiajmy na zajęciach języka polskiego jako obcego o anorektycznej współczesności, „Dydaktyka Polonistyczna” 2015, nr 1, s. 73-84.
Tambor A., Nowa polska półka filmowa. 100 filmów, które każdy cudzoziemiec zobaczyć powinien, Katowice 2015.
Tambor A., Półka filmowa 2014, „Postscriptum Polonistyczne” 2015, nr 1(15), s. 237-247.

2014

Buń Z., Światowość Schulza, [w:] Literatura polska w świecie, t. 5: Mapowanie, opisy, interpretacje, red. R. Cudak, Katowice 2014, s. 95-102.
Cudak R. (red.), Literatura polska w świecie, t. 5: Mapowanie, opisy, interpretacje, Katowice 2014.
Cudak R., Najnowsza poezja polska a media. Wtórna oralność w poezji, [w:] Polonistyka wobec wyzwań współczesności. V Kongres Polonistyki Zagranicznej, Brzeg-Opole, 10-13 lipca 2012 r., t. 1, red. S. Gajda, I. Jokiel, Opole 2014, s. 517-527.
Cudak R., Polonistyka współczesna i perspektywy integracji, [w:] Polonistyka wobec wyzwań współczesności. V Kongres Polonistyki Zagranicznej, Brzeg-Opole, 10-13 lipca 2012 r., t. 2, red. S. Gajda, I. Jokiel, Opole 2014, s. 745-749.
Cudak R., Tabu und der thanatologische Diskurs, [w:] Empathie im Umgang mit dem Tabu(bruch), red. K. Johannsmeyer, G. Lehmann-Carli, H. Preuß, Berlin 2014, s. 135-143.
Cudak R., Tambor J., Achtelik A., Academic education of foreigners (based on the example of Polish studies), „Universidade em Debate”, 2014, t. 2, nr 1, s. 52-59.
Frukacz K., Reportaż „skonwergowany”. »Dzienniki kołymskie« J. Hugo-Badera jako hybryda medialna, „Postscriptum Polonistyczne” 2014, nr 2(14), s. 139-153.
Hajduk-Gawron W., O wiedzy z komunikacji międzykulturowej i interpersonalnej w praktyce glottodydaktycznej – kilka uwag, [w:] Sukcesy, problemy i wyzwania w nauczaniu języka polskiego jako obcego, red. A. Mielczarek, A. Roter-Bourkane, M. Zduniak-Wiktorowicz, Poznań 2014, s. 183-190.
Kita M., Coming out. Nowy gatunek na polskiej mapie genologicznej, zdarzenie komunikacyjne, wydarzenie medialne, [w:] O płci, ciele i seksualności w języku i mediach, red. M. Karwatowska, R. Litwiński, A. Siwiec, B. Jarosz, Lublin 2014, s. 321-341.
Kita M., Ewolucja „coming outu” w kontekście związków języka i kultury, „Forum Lingwistyczne” 2014, nr 1, s. 17-25.
Kita M., [rec. Odmiany polszczyzny w szkole. Teoria i praktyka, red. H. Synowiec, Katowice 2013], „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego” 2014, t. 23, s. 175-184.
Kita M., Słowa magnesy. O (nie)przewidywalnym efekcie skupiania uwagi odbiorcy na słowie w dyskursie publicznym (medialnym), [w:] Słowo we współczesnych dyskursach, red. K. Jachimowska, B. Kudra, E. Szkudlarek-Śmiechowicz, Łódź 2014, s. 13-22.
Kita M., Szkic o dyskursie nienawiści, [w:] Język nasz ojczysty. Zbiór studiów, red. B. Taras, Rzeszów 2014, s. 150-167.
Kita M., Wokół nominacji grzeczności – na przykładzie ogłady i poloru, [w:] Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą. Język, działanie, kultura, red. J. Bloch, D. Lewandowska-Jaros, R. Pawelec, Warszawa 2014, s. 153-164 [współaut. E. Piłat].
Maciołek M. (red.), Granice w języku – język w granicach, Katowice 2014 [współred. K. Lisczyk-Kubina].
Maciołek M., Nazwy larw owadów – etymologia i rozwój w języku polskim, [w:] Granice w języku – język w granicach, red. K. Lisczyk-Kubina, M. Maciołek, Katowice 2014, s. 22-39.
Szałasta-Rogowska B., „Dom nasz pytaniem” – wizje polskości w poezji polskiej w Kanadzie, [w:] Niuanse wyobcowania. Diaspora i tematyka polska w Kanadzie, red. A. Branach-Kallas, Toruń 2014, s. 55-72.
Szałasta-Rogowska B. (red.), Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Seria pierwsza, Katowice-Toronto 2014 [współred. B. Nowacka].
Szałasta-Rogowska B., „nic nie jest z życia wykluczone” – o tomie „Bóg miodu” Grażyny Zambrzyckiej, [w:] Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Seria pierwsza, red. B. Nowacka, B. Szałasta-Rogowska, Katowice-Toronto 2014, s. 183-199.
Szałasta-Rogowska B., Wracać czy nie wrócić? Wokół wiersza „Powrót Hamleta” Andrzeja Buszy, [w:] Literatura polska w świecie, t. 5: Mapowanie, opisy, interpretacje, red. R. Cudak, Katowice 2014, s. 255-269.
Tambor A., Półka filmowa 2013/2014, „Postscriptum Polonistyczne” 2014, nr 1(13), s. 251-264.
Tambor A., Tabus im Film gestern und heute, [w:] Empathie im Umgang mit dem Tabu(bruch), red. K. Johannsmeyer, G. Lehmann-Carli, H. Preuß, Berlin 2014, s. 285-295.
Titova I., Marginalizm w literaturze, tłum. Z. Buń, „Postscriptum Polonistyczne” 2014, nr 1(13), s. 147-163.

2013

Buń Z., „Bruno Schulz w Drohobyczu”. Wywiad z Wierą Meniok, dyrektorem Polonistycznego Centrum Naukowo-Informacyjnego w Drohobyczu, „Postscriptum Polonistyczne” 2013, nr 1(11), s. 169-174.
Buń Z., Sprawozdanie z V Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, „Postscriptum Polonistyczne” 2013, nr 1(11), s. 291-296.
Buń Z., Ukraińskie adaptacje poezji Herberta, [w:] Adaptacje, t. 1: Język – literatura – sztuka, red. W. Hajduk-Gawron, A. Madeja, Katowice 2013, s. 427-441.
Cudak R., Poesie und Tabu (Am Beispiel der Poesie von Rafał Wojaczek), [w:] Empathie und Tabu(bruch) in Kultur, Literatur und Medizin, red. G. Lehmann-Carli, Berlin 2013, s. 281-296.
Cudak R., Poezja i tabu (na przykładzie poezji Rafała Wojaczka), [w:] Omagiu Profesorului Constantin Geambasu la 65 de Ani, red. A. Olteanu, Bukareszt 2013, s. 56-67.
Cudak R., Polskie pieśni religijne jako teksty kultury, „Spotkania Polonistyk Trzech Krajów. Chiny, Korea, Japonia”, R. 2012/2013, s. 121-127.
Cudak R., Reanimacje poezji polskiej, [w:] Sztuka to rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego, t. 3, red. J. Tambor, A. Achtelik, Katowice 2013.
Cudak R., Światowość jako kategoria w badaniach nad recepcją literatury [w:] Współczesne problemy badań nad recepcją i oddziaływaniem utworów literackich, red. L. Jazownik, Zielona Góra 2013, s. 13-22.
Cudak R., Wojaczek Rafał [hasło], [w:] Słownik pisarzy śląskich, t. 4, red. J. Lyszczyna, D. Rott, Katowice 2013, s. 111-117.
Frukacz K., Między literackością a podmiotowością. Nowy wymiar „skażenia” polskiego reportażu (na przykładzie »Zapisków na biletach« Michała Olszewskiego), „Postscriptum Polonistyczne” 2013, nr 1(11), s. 153-166.
Hajduk-Gawron W. (red.), Adaptacje, t. 1: Język – literatura – sztuka, Katowice 2013 [współred. A. Madeja].
Hajduk-Gawron W., Arcydzieła literatury polskiej w praktyce glottodydaktycznej. Zaadaptować czytelnika i tekst, [w:] Adaptacje, t. 1: Język – literatura – sztuka, red. W. Hajduk-Gawron, A. Madeja, Katowice 2013, s. 353-365.
Hajduk-Gawron W., Czytaj po polsku. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego, t. 9: Katarzyna Grochola, „Zdążyć przed pierwszą gwiazdką”, Katowice 2013.
Kita M., Bel Ami – prototyp nowoczesnego dziennikarza, [w:] Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną, t. 3: Tożsamość dziennikarza, red. M. Kita, M. Ślawska, Katowice 2013, s. 197-238.
Kita M., Dyskurs prasowy, [w:] Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej, red. E. Malinowska, J. Nocoń, U. Żydek-Bednarczuk, Kraków 2013, s. 199-288.
Kita M., Dyskurs radiowy, [w:] Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej, red. E. Malinowska, J. Nocoń, U. Żydek-Bednarczuk, Kraków 2013, s. 313-346.
Kita M., „Edukacja sentymentalna”. O kulturowej i dydaktycznej przydatności wprowadzenia cudzoziemca w polski dyskurs uczuć, [w:] Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych, t. 1, red. J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl, Lublin 2013, s. 119-127.
Kita M., Edwarda Cullena dialogi z… Między tradycją a adaptacją, [w:] Komunikacja. Tradycja i innowacje, red. M. Karwatowska, A. Siwiec, Chełm 2013, s. 287-305.
Kita M., Językowa giełda minerałów. Kamienie ozdobne w języku i tekście, [w:] Sapientia ars vivendi. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesor Annie Dąbrowskiej, red. A. Burzyńska-Kamieniecka, A. Libura, Wrocław 2013, s. 197-208.
Kita M., Językowe residuum stuletniego nastolatka, „Polonistyka” 2013, nr 3, s. 39-42.
Kita M., Nowy podręcznik leksykologii i kultury języka dla polonistów ukraińskich: potrzebny i wartościowy [rec. A. Krawczuk, Leksykologia i kultura języka polskiego. Podręcznik dla szkół wyższych, t. 1-2, Kijów 2011], „Postscriptum Polonistyczne” 2013, nr 1(11), s. 231-236.
Kita M., Polski dyskurs prywatności, „Postscriptum Polonistyczne” 2013, nr 1(11), s. 93-103.
Kita M., Preferuję: pani ministro. Dyskusja na temat ministry, [w:] Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie, t. 4, red. M. Milewska-Stawiany, E. Rogowska-Cybulska, Gdańsk 2013, s. 88-93.
Kita M., Przejawy dyskursu prywatności w naukowym piśmiennictwie polonistycznym, [w:] Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną, t. 2:  Osobiste – prywatne – intymne w przestrzeni publicznej, red. M. Kita, M. Ślawska, Katowice 2013, s. 181-208.
Kita M., Przejawy komunikacji negatywnej w dzisiejszych mediach, [w:] Problemy konwergencji mediów, t. 1, red. M. Kaczmarczyk, D. Rott, Sosnowiec 2013, s. 17-27.
Kita M., Tekstowo zmediatyzowane doświadczenie bycia wampirem. Wokół »Zmierzchu« Stephenie Meyer, [w:] Język artystyczny, t. 15: Język(i) kultury popularnej, red. A. Rejter, Katowice 2014, s. 35-64.
Kita M., Toksyczna grzeczność. Funkcje grzeczności i jej braku, [w:] Sztuka to rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego, t. 3, red. A. Achtelik, J. Tambor, Katowice 2013, s. 66-77.
Kita M. (red.), Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną, t. 2: Osobiste – prywatne – intymne w przestrzeni publicznej, Katowice 2013 [współred. M. Ślawska].
Kita M. (red.), Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną, t. 3: Tożsamość dziennikarza, Katowice 2013 [współred. M. Ślawska].
Maciołek M., Adaptacja terminów informatycznych w języku ogólnym i stylu artystycznym, [w:] Adaptacje, t. 1: Język – Literatura –Sztuka, red. W. Hajduk-Gawron, A. Madeja, Katowice 2013, s. 167-182.
Maciołek M., Kształtowanie się nazw owadów w języku polskim. Procesy nominacyjne a językowy obraz świata, Katowice 2013.
Szałasta-Rogowska B., Kanadyjskie warianty (z)życia [rec. J. Budzik, Zadomowieni i wyobcowani. O sytuacji pisarzy polskich w Kanadzie, Kraków-Toronto 2013], „Archiwum Emigracji” 2013, z. 18, s. 180-183.
Szałasta-Rogowska B., „Mój chory dom jest we mnie na stałe”. O wykorzystaniu uczucia nostalgii na zajęciach lektoratowych, [w:] Sztuka to rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego, t. 3, red. J. Tambor i A. Achtelik, Katowice 2013, s. 93-108.
Tambor A., Filmowa półka sezonu 2012/2013, „Postscriptum Polonistyczne” 2013, nr 1(11), s. 199-212.
Tambor A., Janusz Korczak – pisarz, pedagog, myśliciel, „Spotkania Polonistyk Trzech Krajów. Chiny, Korea, Japonia”, R. 2012/2013, s. 23-27.
Tambor A., Przekład filmowy jako rodzaj adaptacji tekstów kultury, [w:] Adaptacje, t. 1: Język – literatura – sztuka, red. W. Hajduk-Gawron, A. Madeja, Katowice 2013, s. 311-320.
Tambor A., Tambor J., Cudzoziemiec w oczach Polaka – odwrotna strona autoportretu. Film jako narzędzie dydaktyczne, [w:] Glottodydaktyka polonistyczna III, red. J. Ignatowicz-Skowrońska, M. Kobus, Szczecin 2013, s. 301-314.

2012 i lata wcześniejsze

Achtelik A., Kita M., Tambor J. (red.), Sztuka i rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego, t. 2, Katowice 2010.
Cudak R., Barwy w poezji Wojaczka, [w:] Zaczytani. Tom jubileuszowy dla Profesor Anny. Węgrzyniak, red. M. Bernacki, T. Bielak, I. Gielata, K. Koziołek, Bielsko-Biała 2012, s. 203-216.
Cudak R., Edukacja literacka cudzoziemców w sytuacji przemian, „Postscriptum Polonistyczne” 2012, nr 2(10), s. 31-40.
Cudak R. (red.), Literatura polska w świecie, t. 4: Oblicza światowości, Katowice 2012.
Cudak R., Silesia and Zaglebie from the Perspective of Two Sides of a River. The Problem of a Region in Contemporary Europe [Śląsk i Zagłębie z perspektywy dwóch stron rzeki. Problematyka regionu we współczesnej Europie], [w:] East and Central Europe as a New Potential Power, Seul 2012, s. 294-310 [współaut. J. Tambor].
Cudak R., Albo. „Święta Teresa Berniniego” Jarosława Iwaszkiewicza jako ekfraza, „Slavica” 2011, t. 39-40, s. 97-110.
Cudak R., Genologiczne pogranicza i ekwiwalencje, [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 4: Gatunek a komunikacja społeczna, red. D. Ostaszewska, Katowice 2011, s. 57-66.
Cudak R., Полонистическое литературное обучение иностранцев в ситуации перемен, [w:] Matieriały Mieżdunarodnoj Nauczno-Prakticzieskoj Konfierencii. Krasnojarsk 22-24 listopada 2011, red. S. P. Wasiljewa i in., Krasnojarsk 2011, s. 234-244.  
Cudak R., Edukacja literacka na kursach języka polskiego jako obcego, [w:] Sztuka i rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego, t. 2, red. A. Achtelik, M. Kita, J. Tambor, Katowice 2010, s. 115-128.
Cudak R. (red.), Literatura polska w świecie, t.3: Obecności, Katowice 2010.
Cudak R., Recepcja literatury jako wyzwanie rzucone polonistyce literackiej?, [w:] Polonistyka bez granic, t. 1: Wiedza o literaturze i kulturze, red. R. Nycz, W. Miodunka, T. Kunz, Kraków 2010, s. 375-384.
Cudak R., Tekst w nauczaniu cudzoziemców jako problem metodologiczny, [w:] „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie polonistyczne cudzoziemców” 2010, t. 17, s. 79-90.
Cudak R., Genologia i literatura współczesna. Prolegomena, [w:] Polska genologia. Gatunek w literaturze współczesnej, red. R. Cudak, Warszawa 2009, s. 12-45.
Cudak R., O powstawaniu gatunku (z martwych) i nie tylko. Rafała Wojaczka próba eklogi, [w:] Metamorfozy gatunków w kontekście środkowoeuropejskim, t. 4: Gatunek – rzeka podziemna [Žánrové metamorfózy v středoevropském kontekxtu, sv. IV: Žánr – ponorná řeka], red. L. Pavera, Praha 2009, s. 36-50.
Cudak R., Poezja polska XX i XXI w. jako pole gier, „Slavia Occidentalis Iaponica” 2009, t. 12, s. 4-31.
Cudak R. (red.), Polska genologia. Gatunek w literaturze współczesnej, Warszawa 2009.
Cudak R., Verwendung von Literatur im Rahmen der Ausländerbildung. Drei Bemerkungen / Edukacja literacka w nauczaniu cudzoziemców. Trzy uwagi, [w:] Europäische Sprachpolitik und Zertifizierung des Polnischen und Tschechischen / Polityka językowa w Europie a certyfikacja języka polskiego i czeskiego, red. D. Rytel-Kuc, J. Tambor, Frankfurt a. Main 2008, s. 221-237.
Cudak R., Ostaszewska D. (red.), Polska genologia lingwistyczna, Warszawa 2008.
Cudak R., Gatunek i literatura, [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja. Gatunek a odmiany funkcjonalne, red. D. Ostaszewska, Katowice 2007, s. 32-40.
Cudak R. (red.), Literatura polska w świecie, t. 2: W kręgu znawców, Katowice 2007.
Cudak R., Notatki do „analizy tekstów kultury”. Na przykładzie pogrzebu, [w:] Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego, red. A. Achtelik, J. Tambor, Katowice 2007, s. 171-186.
Cudak R., Rzut oka na polską genologię literacką, [w:] Polska genologia literacka, red. D. Ostaszewska, R. Cudak, Warszawa 2007, s. 13-44. 
Cudak R., Ostaszewska D. (red.), Polska genologia literacka, Warszawa 2007.
Cudak R. (red.), Literatura polska w świecie, t.1: Zagadnienia recepcji i odbioru, Katowice 2006.
Cudak R., Interpretacja utworu literackiego w szkole z perspektywy rewolucji metodologicznej ostatnich lat, „Postscriptum” 2005, nr 2(50), s. 67-78.
Cudak R., Rafał Wojaczek: „Piosenka z najwyższej wieży”. Notatki do lektury wiersza, [w:] Liryka polska XX wieku. Analizy i interpretacje. Seria trzecia, red. W. Wójcik, J. Kisiel, Katowice 2005, s. 83-104.
Cudak R., Tekst literacki w nauczaniu języka polskiego jako obcego, [w:] Spotkanie. Księga jubileuszowa dla Profesora Aleksandra Wilkonia, red. M. Kita, B. Witosz. Katowice 2005, s. 415-423 [współaut. J. Tambor].
Cudak R., Inne bajki. W kręgu liryki Rafała Wojaczka, Katowice 2004.
Cudak R., The Poetic Text in Teaching a Foreign Language, „Canadian Slavonic Papers” 2004, nr 1-2, s. 101-110.
Cudak R., Kolęda w polskiej poezji współczesnej. Prolegomena, [w:] Tkanina. Studia. Szkice. Interpretacje, red. A. Węgrzyniak, T. Stępień, Katowice 2003, s. 86-98. 
Cudak R., Religijność i kultura religijna we współczesnej Polsce, [w:] Kultura polska. Silva rerum, red. R. Cudak, J. Tambor, Katowice 2002, s. 113-145.
Cudak R., Współczesny kalendarz polski. Święta, uroczystości i obyczaje, [w:] Kultura polska. Silva rerum, red. R. Cudak, J. Tambor, Katowice 2002, s. 7-32.
Cudak R., Dystych w poezji Rafała Wojaczka, [w:] Mikrologia literacka, t. 2, red. A. Nawarecki, Katowice 2001.
Cudak R. (red.), Który jest. Rafał Wojaczek w oczach przyjaciół, krytyków i badaczy, Katowice 2001 [współred. M. Melecki].
Cudak R., „Piosenka bohaterów II” Rafała Wojaczka. Lektura wiersza, [w:] Który jest. Rafał Wojaczek w oczach przyjaciół, krytyków i badaczy, red. R. Cudak, M. Melecki. Katowice 2001, s. 270-284.
Cudak R., Współczesna polska kolęda poetycka. Prolegomena, „Acta Polonica Monashiensis” 2001, nr 1, s. 122-134.
Cudak R., Sytuacja gatunków we współczesnej poezji polskiej a perspektywy genologii, [w:] Genologia i konteksty, red. C. Dutka, M. Mikołajczak, Zielona Góra 2000, s. 25-37.
Cudak R. (red.), Szkolny słownik wiedzy o literaturze. Pojęcia – problemy – koncepcje, Katowice 2000 [współred. M. Pytasz].
Cudak R., Tambor J. (red.), Kultura polska. Silva rerum, Katowice 2002.
Cudak R., Tambor J., Computers in teaching Polish as a second language, „Linguistica Silesiana” 2001, t. 22.
Cudak R., Tambor J. (red.), Nowe optyki. Materiały z międzynarodowej konferencji „Nowe metody, nowe programy, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego”, Katowice 2001.
Frukacz K., Koncept we współczesnym reportażu literackim, „Znaczenia. Kultura – komunikacja – społeczeństwo” 2012, nr 6, s. 57-65.
Hajduk-Gawron W., Literatura polska w komiksowych planszach, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 1(9) 2012, s. 173-181.
Hajduk-Gawron W., Spod kobiecego pióra – o poezji Danuty Ireny Bieńkowskiej, [w:] Literatura polska w Kanadzie. Studia i szkice, red. B. Szałasta-Rogowska, Katowice 2010, s. 155-164.
Hajduk-Gawron W., Test osiągnięć – cele i środki, [w:] Sztuka i  rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego, t. 2, red. A. Achtelik, M. Kita, J. Tambor, Katowice 2010, s. 203-211. 
Hajduk-Gawron W., Bądź na B1. Zbiór zadań oraz testy przykładowe z języka polskiego na poziom B1, Kraków 2009 [współaut. A. Achtelik, A. Madeja, M. Świątek].
Hajduk-Gawron W., Docałować szczęście. O samotności w poezji Krystyny i Czesława Bednarczyków, „Pamiętnik Literacki” 2008, t. 36, s. 59-63.
Hajduk-Gawron W., Przekłady literatury polskiej a dobór tekstów literackich w nauczaniu cudzoziemców, [w:] Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego, red. A. Achtelik, J. Tambor, Katowice 2007, s. 153-161.
Hajduk-Gawron W., Egzamin z polskiego – jak to ugryźć. Kilka porad dla zdających, [w:] Polityka językowa a certyfikacja, red. J. Tambor, D. Rytel-Kuc, Katowice-Leipzig 2006, s. 136-142 / Das Zertifikat für Polnisch als Fremdsprache – „wie man es angeht”. Ein paar Tipps für Prüflinge, [w:] Sprachpolitik und Zertifizierung, hrsg. v. D. Rytel-Kuc, J. Tambor, Katowice-Leipzig 2006, s. 141-147 [współaut. M. Smereczniak].
Hajduk-Gawron W., Lektura obowiązkowa i co ponadto? –  o obecności i nieobecności literatury polskiej poza Polską, [w:] Literatura polska w świecie, t. 1: Zagadnienia recepcji i odbioru, red. R. Cudak, Katowice 2006, s. 27-34.
Hajduk-Gawron W., Europejskość czy polskość – wkład literatury polskiej w nową wspólnotę kulturową?, [w:] Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej, red. P. Garncarek, Warszawa 2005, s. 244-250.
Hajduk-Gawron W., Zagrajmy to jeszcze raz, czyli o wartościach dramatów na lekcji języka polskiego jako obcego, [w:] Dzwonek na lekcję polskiego. Nowe treści, tendencje i metody w nauczaniu języka polskiego, red. I. Masojć, R. Naruniec, Wilno 2005, s. 214-219.
Hajduk-Gawron W., Czytaj po polsku – czytanie jako jedna z możliwości poszerzania kompetencji językowych, „Postscriptum” 2004, nr 1(47), s. 53-63.
Hajduk-Gawron W., Znajomość literatury polskiej wśród studentów białoruskich. Wnioski i propozycje, [w:] Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym, red. A. Dąbrowska, Wrocław 2004, s. 371-374.
Kita M., Czy istnieje medialna odmiana językowa?, [w:] Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną, t. 1: Stan wiedzy i postulaty badawcze, red. M. Kita, M. Ślawska,  Katowice 2012, s. 126-142.
Kita M., Język w mediach. Antologia, Katowice 2012 [współred. I. Loewe].
Kita M., Metafora tygla językowego w mediach a koncepcja konwergencji mediów, [w:] Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa, t. 1, red. Z. Oniszczuk, M. Wielopolska-Szymura, Katowice 2012, s. 317-336.
Kita M., Razem. Konsiliencja, interdyscyplinarność, transdyscyplinarność, [w:] Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną, t. 1: Stan wiedzy i postulaty badawcze, red. M. Kita, M. Ślawska, Katowice 2012, s. 11-30.
Kita M., Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną, t. 1: Stan wiedzy i postulaty badawcze, Katowice 2012 [współred. M. Ślawska].
Kita M., Kulturowe osadzenie gatunku wobec globalizacji kulturowej (na przekładzie gatunków etykietalnych), „Język a Kultura” 2011, t. 23: Akty i gatunki mowy w perspektywie kulturowej, s. 151-163.
Kita M., O – Emmanuelle – Catherine M. Kobiecy trójgłos o seksie, „Język a Kultura” 2011, t. 22: Idiolekty w różnych sferach komunikacji, s. 89-106.
Kita M., Śmierć wywiadu? Gatunek w ponowoczesnej Polsce, [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 4: Gatunek a komunikacja społeczna, red. D. Ostaszewska, Katowice 2011, s. 201-213.
Kita M., Funkcja relacyjna w przestrzeni dyskursu w interakcji, [w:] Sztuka i rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego, t. 2, red. A. Achtelik, M. Kita, J. Tambor, Katowice 2010, s. 84-91.
Kita M., Język w mediach w kontekście kultury indywidualizmu, [w:] Styl – dyskurs – media, red. B. Bogołębska, M. Worsowicz, Łódź 2010, s. 93-104.
Kita M., Niegrzeczna dziewczynka. Zmiany modelu kobiecości w kulturze, zmiany w kobiecych zachowaniach językowokomunikacyjnych, [w:] Płeć języka – język płci, red. J. Arabski, J. Ziębka, Katowice 2010,  s. 45-64.
Kita M., Polska (?) miłość. Język i tekst w dzisiejszym dyskursie miłosnym, [w:] Miłość we współczesnych tekstach kultury, red. M. Szczepańska, Bydgoszcz 2010, s. 49-64.
Kita M., Składniki językowego tygla medialnego, [w:] Przeobrażenia w języku, kulturze i edukacji na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Karwatowska, Chełm 2010, s. 273-283.
Kita M., Atrakcyjny alfabet. Porządek alfabetyczny jako sposób organizacji tekstu, [w:] Język żyje. Rzecz o współczesnej polszczyźnie, red. K. Ożóg, Rzeszów 2009, s. 218-226.
Kita M. (red.), Język. Styl. Gatunek. Katowickie spotkania doktorantów, Katowice 2009 [przy współ. M. Czempki-Wewióry, M. Ślawskiej, M. Wacławek]. 
Kita M., Relative function in space of discourse in interaction, [w:] On language structure, acquisition and teaching. Studies in honour of Janusz Arabski on the occasion of his 70th birthday, red. M. Wysocka, Katowice 2009, s. 63-70.
Kita M. (red.), Błąd językowy w perspektywie komunikacyjnej, Katowice 2008 [przy współ. M. Czempki-Wewióry, M. Ślawskiej].
Kita M., Medialna kariera błędu językowego, [w:] Błąd językowy w perspektywie komunikacyjnej, red. M. Kita, przy współ. M. Czempki-Wewióry, M. Ślawskiej, Katowice 2008, s. 39-62.
Kita M., Gra funkcjami w języku potocznym, [w:] Potoczność a zachowania językowe Polaków, red. B. Boniecka, S. Grabias, Lublin 2007, s. 33-45.
Kita M., Oświadczyny. Jeden gatunek – wielość scenariuszy – wielość „języków”, [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 3: Gatunek a odmiany funkcjonalne, red. D. Ostaszewska, Katowice 2007, s. 77-84.
Kita M., Perswazyjne wykorzystanie motywu miłości we współczesnej prasie kobiecej, [w:] Na językoznawczych ścieżkach. Prace ofiarowane Profesorowi Jerzemu Podrackiemu, red. A. Mikołajczuk, R. Pawelec, Warszawa 2007, s. 140-148.
Kita M., Szeptem albo wcale. O wyznawaniu miłości, Katowice 2007.
Kita M. (red.), Czas i konwersacja. Przeszłość i teraźniejszość, Katowice 2006 [współred. J. Grzenia].
Kita M., Dziękuję za rozmowę. „Archiwizacja” rozmów i typy tekstów powstałych na ich kanwie, [w:] Czas i konwersacja. Przeszłość i teraźniejszość, red. M. Kita, J. Grzenia, Katowice 2006, s. 35-59.
Kita M., Komunikacja między generacjami w perspektywie stylowej, „Stylistyka” 2006, t. 15, s. 295-318.
Kita M., Słowa, słowa, słowa… O moich upodobaniach czytelniczych, [w:] Żonglerzy słów, red. M. Kita, przy współ. M. Czempki, Katowice 2006, s. 221-276.
Kita M., „Sprzedawanie” prywatności w mediach, [w:] Przemiany języka na tle przemian współczesnej kultury, red. K. Ożóg, E. Oronowicz-Kida, Rzeszów 2006, s. 47-59.
Kita M., Style komunikacji międzygeneracyjnej, [w:] Style konwersacyjne, red. B. Witosz, Katowice 2006, s. 80-90.
Kita M. (red.), Żonglerzy słów w literaturze, Katowice 2006 [przy współ. M. Czempki].
Kita M. (red.), Żonglowanie słowami. Językowy potencjał i manifestacje tekstowe, Katowice 2006 [przy współ. M. Czempki].
Kita M., „Historia konwersacyjna”. Case study: Bachtin w dialogu z Duwakinem, „Stylistyka” 2005, t. 14, s. 265-286.
Kita M., Językowe rytuały grzecznościowe, Katowice 2005.
Kita M., „Mimozami jesień się zaczyna”… O pewnej zagadce botanicznej w wierszu Juliana Tuwima Wspomnienie, [w:] Spotkanie. Księga jubileuszowa dla Profesora Aleksandra Wilkonia, red. M. Kita, B. Witosz, Katowice 2005, s. 245-252.
Kita M. (red.), Spotkanie. Księga jubileuszowa dla Profesora Aleksandra Wilkonia, Katowice 2005 [współred. B. Witosz].
Kita M., Trwaj, chwilo! Wybrane aspekty chronemiczne miłości, [w:] Czas w języku i kulturze, red. E. Borkowska, A. Łyda, Katowice 2005, s. 92-98.
Kita M., Czy można nie manipulować? O audiowizualnej retoryce w dyskursie politycznym, [w:] Manipulacja językowa w mediach, red. P. Krzyżanowski, P. Nowak, Lublin 2004, s. 199-219.
Kita M. (red.), Dialog a nowe media, Katowice 2004 [współred. J. Grzenia].
Kita M., Kobiecy punkt widzenia we francuskiej współczesnej kobiecej literaturze erotycznej,  „Język Artystyczny”, t. 12: Literatura kobiet, literatura kobieca, kobiecość w literaturze, Katowice 2004, s. 45-68.
Kita M., Medialna moda na dialog, [w:] Dialog a nowe media, red. M. Kita, J. Grzenia,  Katowice 2004, s. 171-188.
Kita M., Mówienie o miłości a płeć, „Stylistyka” 2004, t. 13, s. 127-154.
Kita M., Słownik paronimów, czyli wyrazów mylonych, Warszawa 2004 [współaut. E. Polański].
Kita M., Sztuka bycia nieuprzejmym (jako strategia konwersacyjna) w nauczaniu języka polskiego jako obcego, [w:] Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym. Materiały z międzynarodowej konferencji Stowarzyszenia „Bristol”, red. A. Dąbrowska, Wrocław 2004, s. 45-54.
Kita M., Tekstowy status rozmowy, [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 2: Gatunek a tekst, red. D. Ostaszewska, Katowice 2004, s. 405-413.
Kita M., Wybieram gramatykę! – i co dalej? O możliwościach dydaktycznego wykorzystania podręcznika, „Postscriptum” 2004, nr 1(47), s. 70-81.
Kita M. (red.), Porozmawiajmy o rozmowie. Lingwistyczne aspekty dialogu, Katowice 2003 [współred. J. Grzenia].
Kita M., Syndrom Knocka, czyli czego językoznawca może się dowiedzieć, badając teksty wywiadów, [w:] Porozmawiajmy o rozmowie. Lingwistyczne aspekty dialogu, red. M. Kita, J. Grzenia, Katowice 2003, s. 149-161.
Kita M., Człowiek i jego świat w słowach i tekstach. Wybór tekstów języka polskiego dla cudzoziemców na poziomie zaawansowanym, Katowice 2002 [współaut. A. Skudrzyk].
Kita M., Człowiek w krainie słów. Słownik tematyczny języka polskiego, Warszawa 2002 [współaut. E. Polański].
Kita M., Język przeprowadzającego wywiad a język udzielającego wywiadu, [w:] Język w przestrzeni społecznej, red. S. Gajda, K. Rymut, U. Żydek-Bednarczuk, Opole 2002, s. 105-110.
Kita M., O „miejscach wspólnych” dydaktyki języka ojczystego i dydaktyki języka obcego, [w:] W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Polańskiemu, red. H. Synowiec, Katowice 2002, s. 584-590.
Kita M., O paronimach, czyli wyrazach bliskobrzmiących. „Pułapki leksykalne” nie tylko dla cudzoziemców, „Postscriptum” 2002, nr 2-3 (42-43), s. 55-63.
Kita M., Państwo jako generator gatunków mowy, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 2002, t. 58, s. 65-74.
Kita M., Relacje transtekstualne wywiadu prasowego, [w:] Tekst w mediach, red. K. Michalewski,  Łódź 2002, s. 269-279.
Kita M., Słowa grzeczne i serdeczne, czyli o języku życzliwym na co dzień i od święta, Warszawa 2002 [współaut. E. Jędrzejko].
Kita M., Użytkownik języka wobec niewyrażalnego, niewyrażalnego i niewyrażonego, „Stylistyka” 2002, t. 11, s. 101-119.
Kita M., Wizje rozmowy w świecie fikcji literackiej, czyli czego młody czytelnik utworu literackiego dowiaduje się o rozmowie, [w:] Studia Pragmalingwistyczne 3. Czynności tworzenia i rozumienia wypowiedzi, red. J. Porayski-Pomsta, Warszawa 2002, s. 285-294.
Kita M., Z najlepszymi życzeniami, czyli o dobrych życzeniach i języku życzliwym, Warszawa 2002 [współaut. E. Jędrzejko].  
Kita M., Język potoczny jako język bliskości, [w:] Język w komunikacji, t. 1, red. G. Habrajska, Łódź 2001, s. 170-175.
Kita M., Koncepcja oralności W.J. Onga a poglądy polskich badaczy języka mówionego. Poznańsko-katowickie spotkania językoznawcze, [w:] W kręgu języka polskiego, red. E. Jędrzejko, Katowice 2001, s. 116-130.
Kita M., Le style c’est l’homme. Wybory stylowe w dialogu, [w:] Stylistyka a pragmatyka, red. B. Witosz, Katowice 2001, s. 56-63.
Kita M., „Maksymy konwersacyjne” w »Dworzaninie polskim« Łukasza Górnickiego, [w:] „Prace Językoznawcze” 2001, t. 26, s. 86-92.
Kita M., Modułowa konstrukcja rozmowy, [w:] „Poznańskie Spotkania Językoznawcze” 2001, t. 6, s. 8-16.
Kita M., O możliwościach badań nad przemianami rozmowy (źródła do badań), [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 1: Mowy piękno wielorakie, red. D. Ostaszewska, Katowice 2001, s. 346-354.
Kita M., Komunikacja językowa a komunikacja literacka, [w:] Kategorie pragmatyczne w tekście literackim. Wstęp do stylistyki pragmatycznej, red. E. Sławkowa, Cieszyn 2000, s. 16-45.
Kita M., Kto może być niepoprawny?, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Lublin — Polonia” 2000, t. 18, s. 122-131.
Kita M., O „złotych myślach” osób publicznych, [w:] Świat humoru, red. S. Gajda, D. Brzozowska, Opole 2000, s. 261-270.
Kita M., Tambor J., ModimNet. Program multimedialny do nauki języka polskiego jako obcego dla frankonów, Katowice 2001 [współaut. A. Janowska, R. Piętkowa, A. Skudrzykowa].
Maciołek M., Od metafory przyrodniczej ku zintelektualizowanej przenośni terminologicznej. Ciało (i duch) w dawnej i współczesnej poezji miłosnej, [w:] Ciało i duch w języku i kulturze, red. M. Łaszkiewicz, S. Niebrzegowska-Bartmińska, S. Wasiuta, Lublin 2012, s. 163-175.
Maciołek M., Polskiego nauczę się sam (?) [rec. N. Ananiewa, T. Tichomirowa, Польский язык. Самоучитель для иачинающих, Moskwa 2010], „Postscriptum Polonistyczne” 2012, nr 2(10), s. 383-395.
Maciołek M. (red.), Ruch w języku – język w ruchu, Katowice 2012 [współred. K. Lisczyk-Kubina].
Maciołek M., Tęczowa gramatyka języka polskiego w tabelach. Część 2: Czasownik / Rainbow Grammar of Polish in Charts. Part 2: The verb / Bunte Grammatik der polnischen Sprache in tabellarischer Űbersicht. Teil 2: Das Verb, Katowice 2012.
Maciołek M., Zróżnicowanie „robak” – „chrobak” w dialektach i historii języka polskiego, [w:] Ruch w języku – język w ruchu, red. K. Lisczyk-Kubina, M. Maciołek, Katowice 2012, s. 15-34.
Maciołek M., „Kotuś, pieseczek, chrabąszczyk, myszka….” – „Spis” Tadeusza Chyły jako (pre)tekst do rozważań o konieczności nauczania obcokrajowców słowotwórstwa języka polskiego, [w:] Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, t. 18: Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego – 3, red. B. Grochala, M. Wojenka-Karasek, Łódź 2011, s. 269-278.
Maciołek M., Rzeczywistość elektroniczna a system słowotwórczy polszczyzny, [w:] Wokół słów i znaczeń IV. Słowotwórstwo a media. Materiały czwartej konferencji językoznawczej poświęconej pamięci profesora Bogusława Krei, red. E. Badyda, J. Maćkiewicz, E. Cybulska-Rogowska, Gdańsk 2011, s. 249-261.
Maciołek M., Angielskie zapożyczenia komputerowe i stopnie ich asymilacji w języku polskim, [w:] Young Linguists in Dialogue, red. E. Mokrosz, E. Pająk, E. Zdziebko, Lublin 2010, s. 53-64.
Maciołek M., Anglicyzmy komputerowe. Adaptacja i oddziaływanie na polszczyznę ogólną, [w:] Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych. Od leksyki do języka poezji, red. P. Zbróg, Kielce 2010, s. 205-216.
Maciołek M., E. Badyda, S. Rzedzicka: „Fonetyka języka polskiego w ćwiczeniach”, „Poradnik Językowy” 2010, nr 10, s. 100-103.
Maciołek M., Edukacja frazeologiczna cudzoziemców wspomagana komputerowo, „Postscriptum Polonistyczne” 2010, nr 1(5), s. 229-236.
Maciołek M., O oddziaływaniu terminologii technicznej na język ogólny i wynikającej stąd potrzebie wprowadzania wybranych elementów technolektu na zajęciach z języka polskiego jako obcego, [w:] Interdyscyplinarność w nauczaniu języków obcych. Prace naukowe Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej nr 40, red. R. Kuźmińska, Wrocław 2010, s. 258-268.
Maciołek M., Tęczowa gramatyka języka polskiego w tabelach / Rainbow Grammar of Polish in Charts / Bunte Grammatik der polnischen Sprache in tabelarischer Übersicht, Katowice 2009 [wydanie II, poprawione i uzupełnione – Katowice 2010].
Maciołek M., Elementy obcojęzyczne w polskiej leksyce komputerowej, [w:] Wśród słów i znaczeń. Z zagadnień współczesnego języka polskiego, red. E. Biłas-Pleszak, Katowice 2008, s. 104-116.
Maciołek M., Śląsko godka – gwara czy język?, „Forum Akademickie” 2008, nr 9, s. 13.
Maciołek M., Tambor J., Głoski polskie. Przewodnik fonetyczny dla cudzoziemców i nauczycieli uczących języka polskiego jako obcego (+ płyta CD), Katowice 2012.
Maciołek M., Tambor J., Głoski polskie. Rentgenogramy, Katowice 2012.
Szałasta-Rogowska B., Andrzeja Bursy gra z tradycją. O „Zabiciu ciotki”, [w:] Proza polska XX wieku. Przeglądy i interpretacje, t. 2: Z perspektywy nowego stulecia, red. E. Dutka, M. Cuber, Katowice 2012, s. 53-68.
Szałasta-Rogowska B., Pasja Hermesa, [w:] M. J. Mikoś, Zarys historii polonistyki w Ameryce Północnej, Katowice 2012, s. 7-10.
Szałasta-Rogowska B., „W obronie odwiecznego obrazu kobiety” – o jednym wierszu Jana Darowskiego, [w:] Trzeba się trzymać pięknych przyzwyczajeń. Twórczość Jana Darowskiego. Studia i szkice, red. Z. Ożóg, J. Wolski, Rzeszów 2012, s. 183-197.
Szałasta-Rogowska B., „wyplątany z sieci południków / odnalazłem siebie w głębi oceanu” – o „kanadyjskiej” poezji Romana Chojnackiego, [w:] Literatura polska w świecie, t. 4: Oblicza światowości, red. R. Cudak, Katowice 2012, s. 386-400.
Szałasta-Rogowska B., Andrzej Busza: Kohelet [hasło], [w:] 99 książek, czyli mały kanon górnośląski, red. Z. Kadłubek, Z. Staniczkowa, Katowice 2011, s. 77-79, 66-68.
Szałasta-Rogowska B., Bogdan Czaykowski: Jakieś ogromne szczęście. Wiersze Wybrane z lat 1956-2006 [hasło], [w:] 99 książek, czyli mały kanon górnośląski, red. Z. Kadłubek, Z. Staniczkowa, Katowice 2011, s. 77-79.
Szałasta-Rogowska B., „Czy śpieszysz się do lutni / Czy uciekasz przed mrokiem” – o twórczości Bogdana Czaykowskiego, [w:] Literatura polska w Kanadzie. Studia i szkice, red. B. Szałasta-Rogowska, Katowice 2010, s. 226-241.
Szałasta-Rogowska B. (red.), Literatura polska w Kanadzie. Studia i szkice, Katowice 2010.
Szałasta-Rogowska B., „Migotania, przejaśnienia” [hasło], [w:] Pisma kulturalne w Polsce po 1989. Leksykon, red. J. Gałuszka, G. Maroszczuk, A. Nęcka, Katowice 2010, s. 169-171.  
Szałasta-Rogowska B., Młodsi poeci polskiego Vancouver. Poezja Grażyny Zambrzyckiej i Romana Sabo, [w:] Inna literatura? Dwudziestolecie 1989-2009, t. 2, red. Z. Andres, J. Pasterski, Rzeszów 2010, s. 268-292.
Szałasta-Rogowska B., „Nie jestem turystą” Poezja emigracyjna na zajęciach lektoratowych, [w:] Sztuka i rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego, t. 2, red. A. Achtelik, M. Kita, J. Tambor, Katowice 2010, s. 147-160.
Szałasta-Rogowska B., „Teka” [hasło], [w:] Pisma kulturalne w Polsce po 1989. Leksykon, red. J. Gałuszka, G. Maroszczuk, A. Nęcka, Katowice 2010, s. 294-296.
Szałasta-Rogowska B., „Było we mnie wiele tożsamości dramatycznych”. Bogdan Czaykowski (1932-2007), „Archiwum Emigracji” 2009, z. 1, s.187-189.
Szałasta-Rogowska B., „Pierwsze widzenie w lustrze”. O „Autosekwencjach” Jadwigi i Bogdana Czaykowskich – analiza strategii narracyjnych [w:] Paryż-Londyn-Monachium-Nowy Jork. Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej, red. V. Wejs-Milewska, E. Rogalewska, Białystok 2009, s. 873-888.
Szałasta-Rogowska B., Rola Bogdana Czaykowskiego w życiu literackim polskiego Londynu w latach 1955-1962, [w:] Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej (III), red. J. Kryszak, Toruń 2008, s. 105-114.
Szałasta-Rogowska B., Tekst literacki i malarski w nauczaniu cudzoziemców. Sposoby pracy na zajęciach lektoratowych, [w:] Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego, red. A. Achtelik, J. Tambor, Katowice 2007, s. 141-152.
Szałasta-Rogowska B. (przedm., wyb. i oprac.): B. Czaykowski, Jakieś ogromne szczęście. Wybór wierszy z lat 1956-2006, Kraków 2007.
Szałasta-Rogowska B., Andrzej Bursa, [w:] Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach. Literatura współczesna 1956-2006, t. 10, red. A. Skoczek, Bochnia-Kraków-Warszawa 2006, s. 166-176.
Szałasta-Rogowska B., „Dzień dobry”. Zbiór testów do podręcznika, Katowice 2006.
Szałasta-Rogowska B., Urodzony z piołunów. O poezji Bogdana Czaykowskiego, Katowice-Toronto 2005.
Szałasta-Rogowska B., Rozmowy wewnętrzne. O czterech „Dialogach” Floriana Śmieji, [w:] Parabole pamięci. Literacka i translatorska twórczość Floriana Śmieji. Studia i szkice, red. Z. Andres, J. Wolski, Toruń 2004, s. 127-136.
Szałasta-Rogowska B., „Przywiązałem się do miejsca. Urodzony z piołunów ziemiec” Problemy tożsamości w poezji Bogdana Czaykowskiego, [w:] Literatura utracona, poszukiwana czy odzyskana. Wokół problemów emigracji, red. Z. Andres, J. Wolski, Rzeszów 2002, s. 162-177.
Szałasta-Rogowska B., „…gdzie uprzejmość przechodnia jest jak chleb codzienna”. Obraz Śląska w poezji Floriana Śmiei, [w:] Śląsk literacki. Materiały V sesji śląskoznawczej Pracowników Naukowych, Studentów i Gości Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, red. M. Kisiel, B. Morcinek-Cudak, T. M. Głogowski, Katowice 2001, s. 157-169.
Szałasta-Rogowska B., W poszukiwaniu sensu. O „Kluczykach” Bogdana Czaykowskiego, [w:] Liryka polska XX wieku. Analizy i interpretacje. Seria druga, red. W. Wójcik, D. Opacka-Walasek, Katowice 2000, s. 104-116.
Tambor A., Sport w filmie i w kulturze, [w:] Pisarze wobec futbolu. Negacja-Irytacje-Fascynacje, red. L. Giemza, Lublin 2012, s. 63-73.
Tambor A., Czytaj po polsku. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego, t. 8: Zofia Nałkowska: „Przy torze kolejowym”. Tadeusz Borowski: „Proszę państwa do gazu”, Katowice 2011.
Tambor A., Czasy kryzysu w chmurach, „ArtPapier” 2010, nr 3(147), http://www.artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=100&artykul=2324.
Tambor A., Ładne „Brzydkie słowa”, „ArtPapier” 2010, nr 1(145), http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=98&artykul=2280.
Tambor A. (red.), „Postscriptum polonistyczne” 2010, nr 1(5).
Tambor A. (tłum.): M. Haltof, „Ciągle żywy”. Wpływ Kieślowskiego  na postkomunistyczne kino polskie z języka angielskiego na język polski, „Postscriptum polonistyczne” 2010, nr 1(5), s. 89-104.
Tambor A., „Oszukana”, czyli świat w zupełnie starym stylu, „ArtPapier” 2009, nr 3(123), http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=76&artykul=1770.
Tambor A., À propos „Boiska bezdomnych”: film sportowy jako gatunek, „ArtPapier” 2008, nr 21(118), http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=70&artykul=1628.
Tambor A., II wojna światowa w oczach dziecka na Plus Camerimage, „ArtPapier” 2008, nr 24(120), http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=73&artykul=1691.
Tambor A., Tambor J., przepr. wywiady: K. Kutz, Związek człowieka z językiem jest tak organiczny, że nie wolno tego rozcinać. I dlatego moje filmy są w gwarze; K. Zanussi, To się nazywa »Obce ciało«  – w obronie kobiet przed feministkami; M. Pieprzyca, Po prostu przyjechali na Śląsk, bo odnaleźli fotogeniczną scenerię, zwłaszcza jak chce się opowiadać o biedzie i braku perspektyw; M. Piekorz, Należy podejmować decyzje ryzykowne, bo tylko to daje możliwość wyjścia ponad przeciętność; B. Konopka, Zwierzęta dają kosmiczną perspektywę dla opisu kondycji człowieka, „Postscriptum polonistyczne” 2010, nr 1(5), s. 205-216.

Accessibility