KIERUNKI BADAŃ

Zadania badawcze

Katedra jest jednostką interdyscyplinarną. Jej działalność naukowo-badawcza koncentruje się wokół zagadnienia: kultura polska w kontekście kultur światowych. Zagadnienie jest realizowane w ramach dwu zadań badawczych Katedry:

  1. język i kultura polska w świecie,
  2. adaptacje w języku i kulturze.

Osobnym problemem badawczym jest glottodydaktyka polonistyczna (polonistyczne nauczanie językowe i kulturowe wśród cudzoziemców).

Formami realizacji i upowszechniania wyników programu naukowo-badawczego są m.in.:

  1. międzynarodowe konferencje: „Literatura polska w świecie” (co dwa lata), „Adaptacje” (co dwa lata), seminarium dydaktyczne i glottodydaktyczne,
  2. serie wydawnicze („Literatura polska w świecie”, „Adaptacje” „Czytaj po polsku”, „100 …, które cudzoziemiec znać powinien”, Biblioteka „Postscriptum Polonistycznego”),
  3. zebrania naukowe, wystąpienia konferencyjne, wykłady zapraszanych gości, wykłady profesorów wizytujących.

Zainteresowania naukowo-badawcze pracowników Katedry

Romuald Cudak
Poezja polska XX wieku, pogranicza literatury, genologia, recepcja literatury, komunikacja międzykulturowa, glottodydaktyka polonistyczna (nauczanie literatury i kultury polskiej).

Katarzyna Frukacz
Współczesny polski reportaż literacki, procesy konwergencji mediów, publicystyka prasowa i internetowa, genologia literacka i dziennikarska.

Wioletta Hajduk-Gawron
Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego, recepcja literatury polskiej w świecie, adaptacja tekstów literackich na potrzeby osób uczących się języka polskiego jako obcego, certyfikacja języka polskiego jako obcego, ewolucja programów nauczania.

Małgorzata Kita
Genologia lingwistyczna, stylistyka, mediolingwistyka, dyskursologia, „lawendowa lingwistyka”, nauczanie języka polskiego jako obcego.

Marcin Maciołek
Gramatyka historyczna i historia języka polskiego, rozwój zasobów leksykalnych polszczyzny, kształtowanie się terminologii naukowej, słownictwo komputerowe, adaptacja zapożyczeń, gramatyka konfrontatywna, nauczanie wymowy i fleksji polskiej cudzoziemców.

Agnieszka Tambor
Współczesne kino polskie, zagadnienie kina gatunków, wykorzystanie filmu i serialu w glottodydaktyce, serial telewizyjny, tłumaczenia kulturowe.

Accessibility