Dr Agnieszka Tambor ze studentami.

Dr Agnieszka Tambor laureatką II edycji konkursu „Lider Umiędzynarodowienia UŚ”

Celem konkursu „Lider Umiędzynarodowienia UŚ” było wyłonienie spośród nauczycieli akademickich Uniwersytetu Śląskiego pracowników uczelni, którzy przez swoje działania w znaczącym stopniu przyczyniają się do umiędzynarodowienia UŚ oraz jej promocji za granicą. Zgodnie z regulaminem konkursu liderem umiędzynarodowienia może zostać nauczyciel akademicki, który przyczynił się do wzrostu mobilności studentów i nauczycieli akademickich, uczestniczył w międzynarodowej współpracy edukacyjnej i badawczej oraz przyczynił się do promocji marki UŚ na arenie międzynarodowej.

Laureatką tegorocznej edycji konkursu w kategorii młodszy pracownik naukowy została dr Agnieszka Tambor z Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich.

W kategorii samodzielny pracownik naukowy zwyciężyła dr hab. prof. UŚ Monika Jagielska z Wydziału Prawa i Administracji. Do konkursu zostało zgłoszonych dwudziestu kandydatów. Ocenie poddano działania prowadzone w okresie od 2013 do 2016 roku. Patronat nad konkursem sprawował JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Wyboru kandydatów nominowanych do tytułu w dwóch kategoriach: młodszy pracownik naukowy oraz samodzielny pracownik naukowy, dokonała Senacka Komisja ds. Współpracy z Zagranicą na posiedzeniu, które odbyło się 22 czerwca 2017 roku i przedstawiła kandydatury JM Rektorowi Uniwersytetu Śląskiego. Laureaci konkursu otrzymają nagrodę rektora oraz tytuł „Lidera Umiędzynarodowienia UŚ 2017”.

 (Informacja ze strony WF UŚ http://www.fil.us.edu.pl/dr-agnieszka-tambor-laureatka-ii-edycji-konkursu-lider-umiedzynarodowienia-us/)

Accessibility