Międzynarodowe studia polskie II stopnia, stacjonarne (magisterskie)

Międzynarodowe studia polskie II stopnia (magisterskie) to kierunek adresowany do studentów zagranicznych i krajowych. Są to studia poświęcone Polsce – szeroko rozumianej kulturze polskiej (język, literatura, sztuka, kultura powszechna) widzianej z perspektywy relacji międzynarodowych i międzykulturowych. Studiom na temat Polski w świecie (zwłaszcza w najbliższym – europejskim kontekście) towarzyszy nabywanie ogólniejszej wiedzy o współczesnym świecie jako obszarze kulturowych zróżnicowań i różnorodnych kulturowych transferów. Daje to możliwości samodzielnych studiów (np. w ramach seminariów magisterskich) nad konkretnymi międzynarodowymi relacjami Polski w sferze kultury z innymi państwami (narodami), np. z krajami, z których pochodzą zagraniczni studenci.
Student międzynarodowych studiów polskich staje się ekspertem do spraw kultury w relacjach międzynarodowych, co umożliwia mu podjęcie pracy w dziedzinach, gdzie wykorzystywane są kompetencje kształtowane w oferowanych trzech specjalnościach kierunkowych: doradztwa kulturowego, publicystyki kulturowej i translatoryki.

  1. Doradztwo kulturowe
    W ramach tej specjalności student poznaje zasady doradztwa i promocji w tej sferze międzynarodowej współpracy i wymiany, w której kultura jest przedmiotem transferu oraz tam, gdzie w ramach współpracy międzynarodowej jej znajomość jest elementem niezbędnym do tego, aby komunikowanie (spotkania, narady, negocjacje) było skuteczne i fortunne. Umożliwia to pracę w różnorodnych instytucjach kulturalnych o charakterze międzynarodowym, jak również w innych sferach wymiany i współpracy międzynarodowej (biznesowa, polityczna), gdzie potrzebny jest ekspert znający normy i konwencje zachowań komunikacyjno-kulturowych.

  2. Publicystyka kulturowa
    W ramach tej specjalności student zdobywa kompetencje pomocne w wykonywaniu pracy dziennikarza publicysty specjalizującego się w tematyce kulturowej i pracującego w różnych mediach (prasa, telewizja, media elektroniczne) służących dziennikarstwu międzynarodowemu. Poznaje tajniki pracy dziennikarskiej i możliwości wykorzystania nabytej wiedzy do transmisji informacji dotyczącej kultury polskiej w przestrzeni międzynarodowej. Uczy się również o sposobach transferów w sytuacjach, w których kultura polska jest segmentem docelowym.

  3. Translatoryka
    Student zdobywa wiedzę na temat funkcjonalnych odmian języka. Poznaje strategie translatorskie ze szczególnym uwzględnieniem strategii przekładu specjalistycznego, zwłaszcza w zakresie dyskursu naukowego i odmian języka aktywnie wykorzystywanych we współpracy międzynarodowej (język biznesu, język dyplomacji i protokołu). Specjalność daje kompetencje umożliwiające pracę w krajowych i zagranicznych (także unijnych) instytucjach wymiany, współpracy i zarządzania oraz w instytucjach naukowych i instytucjach kultury, których działalność ma wymiar międzynarodowy.

W ramach specjalności studenci odbywają atrakcyjne praktyki w instytucjach, które prowadzą działalność związaną z daną specjalnością. W czasie studiów studenci mogą korzystać z wyjazdów na staże, stypendia i praktyki zagraniczne oferowane przez programy europejskie.

O przyjęcie na międzynarodowe studia polskie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia zwłaszcza na kierunkach: filologia, filologia polska, kulturoznawstwo, socjologia, politologia, europeistyka, stosunki międzynarodowe, historia, dziennikarstwo, komunikacja społeczna i związanych z wiedzą o Polsce.
Kandydaci są przyjmowani do wyczerpania limitu miejsc, po uprzednim zgłoszeniu w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UŚ.

Kryterium kwalifikacji: ostateczna ocena ukończenia studiów, na podstawie której tworzy się listę rankingową kandydatów. W przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą ocenę ostateczną i znajdują się w grupie przekraczającej limit przyjęć, decyduje średnia ocen uzyskanych na studiach.

Kandydaci zagraniczni powinni posiadać znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym aktywny udział w zajęciach uniwersyteckich, poświadczoną certyfikatem lub egzaminem przeprowadzonym przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ. Zasady kwalifikacji kandydatów zagranicznych określają akty prawne dotyczące podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów w Polsce.

Accessibility